HFD:2018:9

Förhandsavgörande – Inkomstskatt – Beskattning av personlig inkomst – Skattefri överlåtelse av egen bostad – Vinst från överlåtelse av byggplatsaktier – Skatteplikt på inkomst

Årsboksnummer: HFD:2018:9
Givet: 17.1.2018
Liggarnummer: 125
Diarienummer: 886/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:9

A och B ägde aktierna m–p i Aktiebolaget C. Aktierna berättigade till besittning av det fristående hus som A och B använde som sin bostad. Aktiebolaget hade för avsikt att riva byggnaderna i bolaget och i stället för de nio tidigare byggnaderna uppföra 16 nya fristående hus, vilka enligt bolagsordningen vart och ett skulle utgöra en lägenhet. Dessutom skulle till lägenhetsförteckningen i bolagsordningen utöver de nuvarande nio läggas sju nya tilläggslägenheter, så att en del av de aktier som bolagets nuvarande aktieägare ägde skulle ändras till så kallade byggplatsaktier. Var och en av de nuvarande aktieägarna skulle komma att äga 1/9 av de aktier som berättigade till besittningen av varje tilläggslägenhet. Enligt den ändrade bolagsordningen berättigade aktierna m–n till besittningen av ett nytt fristående hus och var och en av byggplatsaktierna o–p (sammanlagt sju aktier) var och en till en del av besittningen av varje tilläggslägenhet.

A och B hade för avsikt att sälja sina aktier. När försäljningen skedde skulle byggnaden sannolikt redan ha rivits. Uppförandet av de nya byggnaderna i bostadsaktiebolaget skulle komma att finansieras genom att de nya aktieägarna betalade in medel till byggnadsfonden. Värdet av de aktier som var föremål för försäljningen skulle således komma att utgöras främst av värdet på de byggplatser som bostadsaktiebolaget ägde.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bestämmelsen om skattefri överlåtelse av egen bostad kunde tillämpas på aktierna m–n. Detsamma gällde aktierna o–p, om A och B överlät alla de aktier som de ägde, alltså aktierna m–p, genom en enda överlåtelse av aktierna eller genom en sådan helhet av delöverlåtelser att man av förhållandena kunde sluta sig till att sökandenas avsikt var att under en kort tidsrymd realisera samtliga de aktier som berättigade till besittningen av den lägenhet som de använt som sin egen stadigvarande bostad.

Förhandsavgörande.

Inkomstskattelagen 48 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Petri Harsu.

 
Publicerad 17.1.2018