HFD:2018:21

Bilskatt – Tillfällig skattefri användning i Finland av bil i anställningsförhållande – Aktieägare – Verkställande direktör

Årsboksnummer: HFD:2018:21
Givet: 5.2.2018
Liggarnummer: 477
Diarienummer: 3686/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:21

A, som var stadigvarande bosatt i Finland, hade varit aktieägare och verkställande direktör i estniska B OÜ:n. I november 2014 hade A med stöd av 34 c § i bilskattelagen ansökt om tillstånd att tillfälligt skattefritt få använda ett tjänstefordon som B OÜ ställt till A:s förfogande. Tullen hade avslagit A:s ansökan med motiveringen att A som ägare i bolaget inte kunde anses stå i anställningsförhållande till bolaget och att A således inte hade uppfyllt de i 34 c § i bilskattelagen föreskrivna villkoren för skattefri användning av tjänstefordon. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att enligt Europeiska unionens domstol rättspraxis ska principerna om tillfällig användning av tjänstefordon tillämpas såväl på personer med ställning som arbetstagare som personer som är verksamma utan att vara underställda någon, även en aktieägare, styrelseordförande och direktör. En person med ställning som aktieägare eller verkställande direktör i ett bolag ska således inte bemötas annorlunda än en arbetstagare eller yrkesutövare vid tillämpningen av 34 c § i bilskattelagen.

Bilskattelagen 34 c § (1450/2006) 1 mom., 2 mom. och 3 mom. (971/2012)

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artiklarna 45 och 49

Europeiska unionens domstols domar i målen C-464/02 (Kommissionen mot Danmark) och de förenade målen C-151/04 och C-152/04 (Nadin-Lux SA och Jean-Pascal Durré)

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Stina-Maria Lund.

 
Publicerad 5.2.2018