HFD:2018:24

Kommunfullmäktige i Keminmaa hade 21.8.2014 beslutat att för år 2014 bevilja ett tilläggsanslag på 37 000 euro åt bildningsnämnden. Enligt protokollet från sammanträdet i fullmäktige hade den ifrågavarande punkten gällt grundande av en undervisningsgrupp i Saava Ab:s utrymmen. Bildningsnämnden i Keminmaa hade 25.6.2014 godkänt ett avtal mellan Keminmaa kommun och Saava Ab om ordnande av undervisning i Saava Ab:s utrymmen. Enligt avtalet betalade Keminmaa kommun hyra för skolutrymmena åt Pohjanranta Ab. Det framgick ur handlingarna att Saava Ab i sin helhet ägdes av Pohjanranta Ab.

Fullmäktigeledamot, kommunstyrelsens 1. viceordförande A, som även var Pohjanranta Ab:s verkställande direktör, hade deltagit i beslutsfattandet i stadsstyrelsen 11.8.2014 då stadsstyrelsen beslutat att för fullmäktige föreslå att fullmäktige skulle besluta om beviljande av tilläggsanslag åt bildningsnämnden. Han hade även deltagit i ärendets behandling i fullmäktige 21.8.2014.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att beviljandet av tilläggsanslag åt bildningsnämnden hade varit så nära knutet till avtalet mellan kommunen och Saava Ab som gällde grundandet av undervisningsgruppen att detta samband skulle beaktas vid bedömningen av om A hade varit jävigt att i stadsstyrelsen delta i behandlingen av ärendet som gällde tilläggsanslag.

Av det nämnda avtalet och bildningsnämndens ifrågavarande protokoll framgick att Keminmaa kommun som en del av undervisningsarrangemanget betalade åt Pohjanranta Ab ca 11 800 euro i hyra för skolutrymmena under verksamhetstiden. Beslutet om beviljande av tilläggsanslag skulle därför anses medföra sådan synnerlig nytta åt Pohjanranta Ab som avses i 28 § 5 punkten i förvaltningslagen. Enligt nämnda bestämmelse hade A som Pohjanranta Ab:s verkställande direktör varit jävig att delta i ärendets behandling i kommunstyrelsen 11.8.2014. Kommunstyrelsen beslut hade på grund av jäv hos A tillkommit i oriktig ordning. Eftersom kommunstyrelsen beslut hade utgjort en del av beredningen av fullmäktiges beslut 24.8.2014, som nu var föremål för ändringssökande, hade fullmäktiges beslut på grund av ett fel i beredningen tillkommit i oriktig ordning. Förvaltningsdomstolens beslut, med vilket B:s besvär över Keminmaa kommunfullmäktiges beslut avslagits, samt kommunfullmäktiges beslut upphävdes.

Kommunallagen (365/1995) 52 § (1034/2003) 1 och 2 mom.

Förvaltningslagen 27§ 1 mom. och 28 § 1 mom. 5 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari och Maarit Lindroos. Föredragande Riitta Kreula.