HFD:2018:31

Avfallshantering – Avfallslagen – Producentansvar – Förutsättningarna för att godkännas för anteckning i producentregistret – Kasserade däck – Mottagningsplats – Avtalsarrangemang – Produktdistributör – Nätaffär

Årsboksnummer: HFD:2018:31
Givet: 26.2.2018
Liggarnummer: 813
Diarienummer: 1396/1/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:31

Ett bolag bedrev import av fordonsdäck. Bolaget hade ansökt om att godkännas för anteckning i producentregistret. I sin ansökan hade bolaget presenterat två olika modeller för hur bolaget kunde ta emot kasserade däck i hela landet. Enligt den ena modellen skulle kunden av bolaget beställa ett avgiftsfritt returneringspaket, packa däcken i paketet och lämna paketet till närmaste postserviceställe, varefter paketet med posten skulle befordras till bolagets adress. Enligt den andra modellen skulle returen av de kasserade däcken ha ordnats så att bolaget ingick ett fraktavtal med ett transportbolag om avhämtning av de kasserade däcken hos kunden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att avfallslagens producentansvar inte kunde begränsas till att gälla enbart bolagets egna kunder. Postens alla serviceställen var inte utan vidare lämpliga som mottagningsplatser för i avfallslagen avsedda kasserade däck. Bolaget hade inte heller det tillstånd som krävdes för att få anlita postens serviceställen för ett ändamål som detta. Modellen enligt vilken mottagningsplatserna skulle ha ersatts med enbart avhämtningsservice hade å sin sida inneburit att det i kommunerna inte hade funnits några i avfallslagen avsedda platser där däckdistributörerna skulle ha tagit emot kasserade däck. Enbart den omständigheten att producenten, i detta fall bolaget, inte hade mottagningsplatser i kommunerna, gav således inte bolaget rätt att ordna sin mottagning av kasserade däck enbart genom avhämtningstjänster. Med hänvisning till det ovan anförda uppfyllde bolagets förslag om hur mottagningen av kasserade däck skulle ordnas inte kraven i avfallslagen och den med stöd av lagen givna förordningen.

AvfallsL 46 § 1 och 2 mom., 48 § 1 mom. 1 punkten, 49 § 1 mom., 51 § 1 mom., 56 § 1 mom. 3 punkten och 4 mom., 101 § 1 och 2 mom. samt 102 § 1 mom.

Statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck 3 § 1 och 2 mom., 4 § 1 mom. och 6 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Jaakko Autio. Föredragande Hanna Lehtinen.

 
Publicerad 26.2.2018