HFD:2018:32

Samförvaltning – Hus med bostadsrätter – Boendedemokrati – Boendekommitté – Boendes rätt att delta – Konkurrensutsättning av tjänster för fastighetsunderhåll

Årsboksnummer: HFD:2018:32
Givet: 27.2.2018
Liggarnummer: 858
Diarienummer: 2707/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:32

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra om A Ab som ägare till huset med bostadsrätter hade fullgjort sina skyldigheter enligt lagen om bostadsrättsbostäder och lagen om samförvaltning i hyreshus gällande de boendes rätt att delta i konkurrensutsättningen av tjänsterna för husbolagets fastighetsunderhåll.

A Ab hade informerat om konkurrensutsättningen av underhållsavtalet, dess tidtabell och grunderna för konkurrensutsättningen i mars 2014 på de webbsidor som de boende hade till sitt förfogande. Disponenten hade dessutom på boendemötet i april 2014 meddelat att det nya underhållsavtalet träder i kraft i månadsskiftet juli-augusti och att några ändringar i underhållsuppgifterna inte är på kommande. Efter att bostadskommitténs ordförande hade frågat om deltagarna i konkurrensutsättningen hade disponenten i början av juli 2014 per epost meddelat att valet kommer att göras mellan två aktörer och att valet grundar sig på tjänstens nivå, tjänsteleverantörens resurser samt priset.

Regionförvaltningsverket hade ålagt A Ab att inom den tidsfrist som angetts i beslutet bereda boendekommittén eller samarbetsorganet en möjlighet att delta i konkurrensutsättningen av underhållsavtalet genom att göra framställningar, förhandla och ge utlåtanden om underhållsavtalets innehåll och anordnandet av underhållsuppgifterna.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte förvaltningsdomstolens beslut med vilket A Ab:s besvär hade avslagits. A Ab konstaterades ha förfarit i strid med lagen om samförvaltning i hyreshus gällande de boendes rätt att delta i samband med det nya underhållsavtalet. Försummelsen hade inte avhjälpts genom att de boende senare hade godkänt underhållsavtalet.

Lagen om bostadsrättsbostäder 9 a § 1 mom, 16 c § (1256/2010) 1 och 2 mom.

Lagen om samförvaltning i hyreshus 10 § 1 mom. 5 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Stina-Maria Lund.

 
Publicerad 27.2.2018