HFD:2018:41

Miljöskydd – Miljötillstånd – Återkallande – Ändring – Distributionsstation för flytande bränslen – Viktigt grundvattenområde – Förbud mot förorening av grundvatten

Årsboksnummer: HFD:2018:41
Givet: 22.3.2018
Liggarnummer: 1324
Diarienummer: 4753/1/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:41

Miljö- och byggnadsnämnden hade återkallat ett tillsvidare giltigt miljötillstånd för en distributionsstation för flytande bränslen av den orsaken att verksamheten förorsakade risk för förorening av grundvatten. Fastigheten med distributionsstationen var belägen på området för bildning av grundvatten i ett grundvattenområde av klass I. Fastighetens jordmån bestod av sand och området saknade jordlager som skulle absorbera vatten och skadliga ämnen. Jordmåns- och grundvattenförhållandena på området var särskilt dåligt lämpade för bränsledistributionsverksamhet.

Det var befogat att återkalla miljötillståndet då den av verksamheten föranledda risken för förorening av grundvatten inte gick att utesluta på basis av de åtgärder som förts fram av tillståndsinnehavaren eller annars tänkbara alternativ. Inför ett beslut om återkallande hörde det till tillståndsmyndigheten att inhämta tillräckliga utredningar för att i detta samband bedöma huruvida det var möjligt att ändra tillståndet så att förutsättningarna för att fortsätta verksamheten uppfylldes. Återkallande av tillståndet förutsatte inte att man dessförinnan med ett skilt, lagakraftvunnet beslut skulle ha avgjorts huruvida tillståndet kan ändras, utan förutsättningarna för ändring kunde prövas som del av förfarandet för återkallande av tillståndet.

Miljöskyddslagen (86/2000) 8 §, 58 § och 59 §

Se på motsvarande sätt miljöskyddslagen (527/2014) 17 § 1 mom., 89 § 2 mom. och 93 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio samt miljösakkunningråden Olli Dahl ja Kirsi Kostamo. Föredragande Hanna Lehtinen.

 
Publicerad 22.3.2018