HFD:2018:56

Mervärdesskatt – Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel – Skattegrund – Försäljningslandets mervärdesskatt som ingår i köpfakturan – Unionsrättens indirekta effekt

Årsboksnummer: HFD:2018:56
Givet: 24.4.2018
Liggarnummer: 1937
Diarienummer: 4585/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:56

A hade från Tyskland köpt och till Finland importerat en bil, vilken skulle betraktas som nytt transportmedel enligt mervärdesskattelagens bestämmelser om gemenskapsinternt förvärv. I samband med sin bilskattedeklaration för fordonet hade A till Tullen framställt en inköpsfaktura som innefattat mervärdesskatten i Tyskland. Tullen hade ålagt A att betala mervärdesskatt för gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel, vilken beräknats på den köpesumma inklusive mervärdesskatt som framgick av inköpsfakturan. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att sagda mervärdesskatt i Tyskland inte skulle inkluderas i grunden för den mervärdesskatt som betalades i Finland. Omröstning 3–2.

Mervärdesskattelagen 73 a §

Fördraget om europeiska unionens funktionssätt artikel 110

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 78.1 a, 83 och 203

Europeiska unionens domstols dom i de förenade målen C-15/81 och C-47/84, Gaston Schul

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä (skiljaktig), Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio (skiljaktig), Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Stina-Maria Lund.

 
Publicerad 24.4.2018