HFD:2018:75

Statstjänsteman – Ersättning som motsvarar lönen – Tjänsteförhållande för viss tid – Projektartat arbete – Uppgifter inom Europeiska unionens strukturfonder – NTM-centralen

Årsboksnummer: HFD:2018:75
Givet: 14.5.2018
Liggarnummer: 2266
Diarienummer: 545/3/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:75

A hade utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid vid Norra Karelens TE-byrå för tiden 1.4.2009-31.12.2013. I utnämningsbrevet hade som orsak för visstidsanställningen nämnts arbetets projektartade natur. Arbetsuppgifterna hänförde sig till utförandet av Europeiska unionens strukturfondsprogram under programperioden 2007–2013. A hade endast skött utbetalnings- och granskningsuppgifter i samband med den Europeiska regionala utvecklingsfonden och hade inte skött övriga uppgifter som hörde till TE-/NTM-centralen.

Fastän skötseln av uppgifter som hör till en enskild programperiod kan fortsätta även efter att programperioden tagit slut, är inte detta i sig en grund att anse att ett tjänsteförhållande på viss tid, som är bundet till programperiodens längd, strider mot 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen. Det hade funnits i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen avsedd grund som hänförde sig till arbetets art för A:s utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid. (Omröstning 3–2)

Statstjänstemannalagen 9 och 56 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski (skiljaktig), Outi Suviranta (skiljaktig), Maarit Lindroos ja Toomas Kotkas. Föredragande Anneli Tulikallio.

 
Publicerad 14.5.2018