HFD:2018:79

Rättshjälp – Utlänningsärende – Ersättning för tolkningskostnader – Koppling mellan rättsbiträde och tolk

Årsboksnummer: HFD:2018:79
Givet: 22.5.2018
Liggarnummer: 2388
Diarienummer: 4350/4/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:79

Ändringssökanden, juris kandidat A, hade varit asylsökande X:s i rättshjälpslagen avsedda rättsbiträde i förvaltningsdomstolen. Han hade där krävt 89 euro i ersättning för tolkningskostnader för en timmes tolkning, där tolken varit en person som arbetade i samma företag som han. Förvaltningsdomstolen hade avslagit ersättningsyrkandet på den grund att A inte hade visat att juristbyrån skulle ha haft andra kostnader för tolkningen än kostnader som anslöt till kanslipersonalens löneutgifter.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tolken inte kunde anses tillhöra juristbyråns i 11 § 1 mom. i rättshjälpsförordningen avsedda kanslipersonal till den del han hade skött uppgifter som anslöt sig till tolkning, vilket inte var att anse som allmänna uppgifter inom juristbyrån. Därmed kunde tolkningskostnaderna utgöra ersättningsgilla kostnader inom ramen för den beskrivna verksamheten.

Ersättningsyrkandet hade inte till sitt belopp motiverats med någon utredning om de verkliga kostnader tolken medförde bolaget. Ersättningsyrkandet hade utan grund fastställts enligt de belopp domstolarna och rättshjälpsbyråerna enligt A hade godkänt som maximibelopp i ärenden som gäller internationellt skydd. I ärendet skulle även beaktas att då biträdet och tolken arbetar inom samma företag, eller då de byråer som erbjuder juridiska tjänster och tolkningstjänster fungerar inom samma intressesfär, bildas tolkningskostnaderna inte enligt marknadsvillkor.

Eftersom det inte fanns tillräckligt tillförlitlig information att tillgå om tolkningskostnaderna, godkändes de enligt den i 8 § 1 punkten i rättshjälpsförordningen avsedda grunden att på grund av främmande språk höja arvodet med 20 procent, och som gäller andra ärenden än de där fast arvode utbetalas. Då tolkningen hade räckt en timme i det ifrågavarande ärendet, fastställdes ersättningen till 22 euro.

Rättshjälpslagen 4 §:n 1 mom. 2 punkten, 5 § 1 mom. och 17 § 1 och 2 mom.

Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp 8 § 1 punkten, 11 § 1 ja 2 mom. samt 12 § 1 mom. och 2 mom. 11 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Taina Pyysaari och Anne Nenonen. Föredragande Antti Jukarainen.

 
Publicerad 22.5.2018