HFD:2018:81

Extraordinärt ändringssökande – Återbrytande – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Försenad besvärstillståndsansökan – Ny utredning – Ny ansökan

Årsboksnummer: HFD:2018:81
Givet: 28.5.2018
Liggarnummer: 2541
Diarienummer: 4411/4/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:81

En irakisk asylsökandes besvärstillståndsansökan hade inkommit för sent till högsta förvaltningsdomstolen och därför lämnats utan prövning.

Asylsökanden hade som ny utredning i sitt ärende i högsta förvaltningsdomstolen, efter att förvaltningsdomstolens beslut fått laga kraft, åberopat att han avfallit från islam och omvänt sig till kristendomen samt som utredning bland annat uppvisat ett dopbevis.

Högsta förvaltningsdomstolen prövade ärendet som en ansökan om återbrytande. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade med hänvisning till rättspraxis att en sådan förändring i omständigheterna som hänför sig till tiden efter att det beslut som är föremål för ansökan om återbrytande, en så kallad senare omständighet, enligt huvudregeln inte anses vara sådan i 63 § 1 mom. 3 punkten i förvaltningsprocesslagen avsedd ny utredning som kan stå som grund för återbrytande. Å andra sidan skulle i ärendet som gällde internationellt skydd också förbudet mot tillbakasändning beaktas, vilket innebar att domstolen måste försäkra sig om att asylsökanden hade tillgång till ett effektivt rättsmedel att framföra sin nya skyddsgrund till myndigheternas kännedom och prövning.

Med beaktande av att Migrationsverket inte i det aktuella fallet med hänvisning till 103 § 4 punkten i utlänningslagen kunde lämna en eventuell ny ansökan, där den nya skyddsgrunden framfördes, utan prövning, kunde möjligheten att till Migrationsverket lämna in en ny ansökan i detta fall anses utgöra ett sådant rättsmedel för ändringssökanden som förhindrade att ett rättsläge i strid med förbudet mot tillbakasändning eventuellt uppstod. Det var därför inte skäl att återbryta Migrationsverkets och förvaltningsdomstolens beslut eller återförvisa ärendet till Migrationsverket för ny prövning.

Förvaltningsprocesslagen 26 § 1 mom., 51 § 2 mom., 63 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt 64 § 1 mom.

Utlänningslagen 102 §, 103 § 4 punkten, 196 § 3 mom. och 147 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen och Pekka Aalto. Föredragande Antti Jukarainen.

 
Publicerad 28.5.2018