HFD:2018:85

Körtillstånd för taxiförare – Hinder för beviljande av tillstånd – Grundlagen – Näringsfrihet – Trafiksäkerhet – Uppenbar konflikt

Årsboksnummer: HFD:2018:85
Givet: 6.6.2018
Liggarnummer: 2690
Diarienummer: 3421/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:85

Trafi hade 19.12.2016 avslagit A:s ansökan om körtillstånd för taxiförare på grund av att A 10.5.2014 hade gjort sig skyldig till förande av fortskaffningsmedel utan behörighet. A hade med ett körkort som berättigade till förande av personbil och paketbil i misstag kört en sträcka på fem kilometer med en bil som hade registrerats som en lätt lastbil. A hade på denna grund dömts till bötestraff och meddelats körförbud.

Enligt 9 § 2 mom. 1 punkten i lagen om yrkeskompetens för taxiförare utgör det ett absolut hinder för beviljande av körtillstånd om sökanden gjort sig skyldig till förande av fortskaffningsmedel utan behörighet under de fem år som föregår ansökan om körtillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg på de grunder som anges i skälen till högsta förvaltningsdomstolens beslut att det ar nödvändigt att i det förevarande ärendet bedöma om slutresultatet som tillämpningen av lagen gav orsak till stod i strid med grundlagen. Eftersom det var uppenbart att begränsningen av näringsfriheten inte kunde anses nödvändig för att trygga en annan grundrättighet, det vill säga uppnåendet av trafik- och klientsäkerheten, skulle bestämmelsen i det här fallet inte tillämpas. Omröstning 4–1.

Finlands grundlag 7 § 1 mom., 18 § 1 mom. och 106 §

Lagen om yrkeskompetens för taxiförare 9 § 2 mom. 1 punkten

Se och jfr HFD 2010:82

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Timo Räbina (skiljaktig). Föredragande Kari Nieminen.

 
Publicerad 6.6.2018