HFD:2018:86

Lotterier – Penningspel – Förbud mot marknadsföring – Social media – Marknadsföring på webben – Friheten att tillhandahålla tjänster – Yttrandefrihet – Spelbolagets emblem

Årsboksnummer: HFD:2018:86
Givet: 7.6.2018
Liggarnummer: 2722
Diarienummer: 1734/1/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:86

På ett finskt bolags webbsidor och konton på sociala medier fanns omnämnande om samarbete med ett utländskt spelbolag samt spelbolagets emblem. Spelbolaget hade inte rätt att anordna lotterier i Finland. Det var fråga om i lotterilagen avsedd reklam och därmed marknadsföring som med stöd av lagen kunde förbjudas. Den i unionsrätten tryggade friheten att tillhandahålla tjänster utgjorde inte ett hinder för att enlig den i lotterilagen avsedda ensamrätten förbjuda marknadsföringen av olovlig penningspelsverksamhet. Inte heller det att reklam omfattas av yttrandefriheten, låt vara att det hör till yttrandefrihetens randområde, utgjorde ett hinder för Polisstyrelsens beslut. Med beaktande av lotterilagens syfte att minska negativa sociala och hälsomässiga konsekvenser som spelandet åsamkar var förbudet av verksamhet som stred mot ett förbud enligt lagen inte heller emot proportionalitetsprincipen eller ändamålsbundenhetsprincipen.

Lotterilagen 4 § (661/2010) 3 punkten, 62 § 2 mom. (661/2010) 1 punkten (575/2011) och 62 a § (661/2010) 1 och 2 mom.

Finlands grundlag 12 §

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 56.1

Europeiska människorättskonventionen artikel 10

Ärenet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Jaakko Autio. Föredragande Joonas Ahtonen.

 
Publicerad 7.6.2018