HFD:2018:92

Kommunalbesvär – Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen – Tidpunkt då besvärstiden börjar – Kommunmedlem – Delgivande av förvaltningsdomstolens beslut mot mottagningsbevis

Årsboksnummer: HFD:2018:92
Givet: 26.6.2018
Liggarnummer: 3076
Diarienummer: 578/3/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:92

Förvaltningsdomstolens beslut i ett kommunalärende hade skickats mot mottagningsbevis åt ändringssökanden, som i egenskap av kommunmedlem hade anfört besvär hos förvaltningsdomstolen.

Om överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen föreskrivs i 142 § i kommunallagen (410/2015). Enligt 2 mom. räknas besvärstiden från den tidpunkt då tillkännagivandet om beslutet publicerades. Om beslutet har delgetts en part separat, räknas besvärstiden dock från delfåendet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att besvärstiden med stöd av 142 § 2 mom. i kommunallagen skulle räknas från delfåendet av det separat delgivna förvaltningsdomstolens beslut. 142 § 2 mom. i kommunallagen motsvarar 97 § 2 mom. i den tidigare kommunallagen (365/1995) med den skillnaden att den tidigare kvalificeringen "personerna i fråga" har ersatts med ordet part. Med beaktande av vad som konstaterats i samband med 142 § i den nya kommunallagens lagberedningsarbeten (RP 268/2014 rd) har syftet med denna förändring inte varit att ändra tidpunkten då besvärstiden börjar i fråga om en sådan ändringsökande som ursprungligen har anfört besvär hos förvaltningsdomstolen i egenskap av kommunmedlem. Besvärstiden för en kommunmedlem som överklagar hos högsta förvaltningsdomstolen börjar även enligt den nya kommunallagen att löpa från den tidpunkt då förvaltningsdomstolens beslut har tillkännagivits separat åt ändringssökanden.

Kommunallagen (410/2015) 142 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Maarit Lindroos och Toomas Kotkas. Föredragande Riitta Kreula.

 
Publicerad 26.6.2018