HFD:2018:93

Handlingsoffentlighet – Myndighets rätt till upplysningar – Polisens rätt till upplysningar – Sekretessbelagd upplysning – Verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården – Patient – Beslagtagande av narkotika – Brottsmisstanke – Skyldighet att vägra vittna

Årsboksnummer: HFD:2018:93
Givet: 26.6.2018
Liggarnummer: 3086
Diarienummer: 636/1/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:93

Av en patient som var på sjukhus hade beslagtagits narkotika. Den upplysningen att personen var som patient på en verksamhetsenhet inom hälso-och sjukvården var sekretessbelagd enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet. Upplysningen omfattades av skyldigheten att vägra vittna enligt rättegångsbalken som gäller en yrkesutbildad person inom hälso-och sjukvården och en person som är anställd hos eller annars biträdde hos denne. Brottsmisstanken som polisinrättningens begäran om upplysningar hänförde sig till utgjorde inte ett sådant brott som avses i rättegångsbalken enligt vilket skyldigheten att vägra vittna inte tillämpas. Därför hade polisinrättningen inte med stöd av polislagen haft rätt att av sjukvårdsdistriktet få upplysningar om patientens identitet som ingick i handlingen gällande beslagtagande av narkotika.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 9 § 1 mom., 10 §, 22 § 1 mom. 24 § 1 mom. 25 punkten och 29 § 1 mom. 1 punkten

Polislagen 4 kap. 2 § 1 mom.

Rättegångsbalken 17 kap. 14 § och 22 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Jaakko Autio. Föredragande Mikko Rautamaa.

 
Publicerad 26.6.2018