HFD:2018:104

Miljöskydd – Förvaltningstvång – Behov av miljötillstånd – Vindkraftverk – Tillämpningen av riktvärden för buller – Föreläggande i syfte att hindra förorening i enskilt fall

Årsboksnummer: HFD:2018:104
Givet: 27.7.2018
Liggarnummer: 3620
Diarienummer: 4868/1/17 och 5041/1/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:104

Invånarna i närområdet av en vindpark bestående av fyra vindkraftverk à 2 MW hade bett kommunens miljöskyddsmyndighet ingripa i verksamheten särskild vad gällde två av kraftverken. Kommunens miljöskyddsmyndighet beslöt att det inte förelåg behov att ingripa i verksamheten genom förvaltningstvång.

Vindkraftverken hade med stöd av undantagslov och bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen uppförts på ett område som i detaljplanen anvisats som industriområde med beteckningarna T- och TY. Med hänsyn till karaktären av bullret från ett vindkraftverk, hade de avgöranden som gjorts med stöd av markanvändnings- och bygglagen inte en sådan betydelse att den olägenhet som förorsakas av bullret från kraftverken skulle kunna betraktas som sedvanligt och förutsebart vid bedömningen av behovet av miljötillstånden enligt 27 § 2 mom. 3 punkten i miljöskyddslagen.

Tillstånden för byggande av vindkraftverket hade beviljats innan ikraftträdandet av statsrådets förordning om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk. I enlighet med 6 § 3 mom. i förordningen kunde riktvärdena likväl tillämpas vid prövningen av behovet av miljötillstånd. Riktvärdena för buller var riktgivande och behovet av miljötillstånd för vindkraftverk skulle bedömas från fall till fall med beaktande av verksamheten respektive förhållandena på det område som påverkas.

Sådana förelägganden som avses i 180 § i miljöskyddslagen var inte tillämpliga för att behärska miljökonsekvenserna av vindkraftverk i industriell skala, utan verksamheten förutsatte ansökan om miljötillstånd.

Förvaltningsdomstolens beslut, varigenom kommunens miljöskyddsmyndighets beslut hade upphävts och ärendet återförvisats för förplikta verksamhetsutövaren att ansöka om miljötillstånd, vidmakthölls.

Miljöskyddslag (527/2014) 27 § 1 och 2 mom., 175 § 1 mom och 180 §

Lagen angående vissa grannelagsförhållanden 17 § 1 mom.

Statsrådets förordning om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk 1 §, 3 § och 6 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio samt miljösakkunnigråden Janne Hukkinen och Riku Vahala. Föredragande Hanna Lehtinen.

 
Publicerad 27.7.2018