HFD:2018:106

Jakt – Jaktlicens för hjortdjur – Besvärsrätt – Samlicens – Skyttelista

Årsboksnummer: HFD:2018:106
Givet: 27.7.2018
Liggarnummer: 3624
Diarienummer: 1016/1/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:106

Finlands viltcentral hade åt sökanden vid namnet Tervola samlicens beviljat jaktlicens för jakt av 29 älgar i stället för de 55 älgar om vilka jaktlicens ansökts. Förvaltningsdomstolen avvisade besvären utan att pröva dem för A:s, B:s och C:s del och avslog besvären till den del de anförts av Veitsiluodon Metsämiehet rf.

A, B och C var medlemmar i Veitsiluodon Metsämiehet rf., som i ansökan om jaktlicens meddelats som delägare i Tervola samlicens. Dessutom hade A, B och C upptagits på skyttelistan som fogats till ansökan. Enligt 6 § 3 mom. i jaktförordningen ska det, om ansökan om jaktlicens avser jakt på hjortdjur inom områden som avses i 8 § i jaktlagen och arealen av de statsägda marker som ingår i jaktområdet överstiger 1 000 hektar, till ansökan fogas en preliminär uppgift om dem som deltar i jakten som skyttar och deras fasta boningsorter samt vilka andra möjligheter de har att delta i jakt på hjortdjuret i fråga.

Samlicensförfarandet grundade sig på att de som innehade jakträtten ömsesidigt överenskommit om att ansöka om jaktlicens tillsammans. Jaktlicensen som Finlands viltcentral beviljat hade riktat sig utgående ifrån ansökan till Tervola samlicens, i vilken bland annat Veitsiluodon Metsämiehet rf. var delägare. I den bilaga som fogats till ansökan gällande delägarna i samlicensen hade det inte hänvisats till skyttelistan och de skyttar som nämnts i skyttelistan kunde inte utgående ifrån ansökan annars heller anses vara delägare i samlicensen.

Även om Finlands viltcentrals beslut indirekt hade påverkat även de i skyttelistan nämnda A:s, B:s och C:s möjligheter att delta i älgjakten hade beslutet inte medfört i 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen avsedd direkt verkan på de i skyttelistan preliminärt anmälda skyttarnas rätt, skyldighet eller fördel så att de skulle ha haft besvärsrätt i ärendet. Förvaltningsdomstolen hade kunnat avvisa besvären som anförts av A, B och C utan att pröva dem.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Tuire Taina.

 
Publicerad 27.7.2018