HFD:2018:107

Statsrådets förordning – Överklagbarhet – Rättsmedel – Rättvis rättegång – Lagen om fiske – Laxfiske – Delägarlag

Årsboksnummer: HFD:2018:107
Givet: 30.7.2018
Liggarnummer: 3629
Diarienummer: 2590/1/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:107

Ministeriets förordning om begränsningar av laxfisket var publicerad i Finlands författningssamling och innebar begränsningar av laxfisket bland annat inom havsområdet utanför Kemi älv och Iljo älv. Trots att förordningens tillämpningsområde var begränsat till ett bestämt geografiskt område, inbegrep den likväl sådana allmänna föreskrifter om fiske på det bestämda området som ingår i normgivning på författningsnivå. Det var inte frågan om ett överklagbart förvaltningsbeslut som avses i 4 och 5 § i förvaltningsprocesslagen.

Delägarlagen hade enligt 47 § i lagen om fiske möjlighet att hos närings-, trafik- och miljöcentralens ansöka om dispens från de genom statsrådets förordning inrättade begränsningarna av laxfisket på vattenområden som de förvaltade. Vidare hade de rätt att överklaga beslut om dispens, varvid även förordningens förenlighet med grundlag eller annan lag kan bli föremål för prövning. Således förelåg inte behov att pröva delägarlagens besvär heller på den grunden att dessa annars skulle sakna möjlighet att få lagligheten av tillämpningen av förordningen prövad i domstol.

Finlands grundlag 21 § 1 mom. och 107 §

Europeiska människorättskonventionen artikel 6.1

Lagen om fiske (379/2015) 47 § 1 mom., 52 § 1, 2 och 4 mom.

Lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) 8 § 1 mom. och 25 § 2 mom.

Se HFD 2014:57 och jfr HFD 2010:27

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Tuire Taina.

 
Publicerad 30.7.2018