HFD:2018:109

Utlänningsärende – Utvisning – Skyddspolisens utlåtande – Äventyrande av den nationella säkerheten – Muntlig förhandling – Parts begäran att hålla muntlig förhandling – Rättssäkerhetsgarantierna i samband med utvisning

Årsboksnummer: HFD:2018:109
Givet: 9.8.2018
Liggarnummer: 3712
Diarienummer: 5026/4/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:109

Migrationsverket hade med hänvisning till Skyddspolisens utlåtande beslutat utvisa den turkiska medborgaren A till sitt hemland, eftersom A på sannolika skäl i Finland kunde misstänkas inleda verksamhet som äventyrar den nationella säkerheten.

A överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen höll en muntlig förhandling och hörde Skyddspolisens representant om utlåtandet. Förvaltningsdomstolen avvisade A:s begäran om muntlig förhandling och beredde A tillfälle att inlämna skriftlig tilläggsutredning.

Besvären i högsta förvaltningsdomstolen gällde i första hand förfarandet i förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förvaltningsdomstolen borde ha berett A tillfälle att i enlighet med sin begäran höras och få sina egna vittnen hörda. En muntlig förhandling på ändringssökandens begäran i ett ärende som gäller utvisning på dessa grunder kunde inte anses vara uppenbart onödig på det sätt som avses i 38 § i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförvisades till förvaltningsdomstolen för muntlig förhandling.

Utlänningslagen 5 §

Förvaltningslagen 31, 44 och 45 §

Förvaltningsprocesslagen 33, 34 och 38 §

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 11 § 2 mom. och 24 § 1 mom. 9 punkten

Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar 8, 9 och 18 §

Finlands grundlag 12 § 2 mom. och 21 § 2 mom.

Europeiska människorättskonventionen art. 6.1, art. 8 och 13

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Taina Pyysaari och Anne Nenonen. Föredragande Ari Koskinen.

 
Publicerad 9.8.2018