HFD:2018:111

Rättshjälpsärende – Begäran om avgörande – Behörig domstol – Högsta förvaltningsdomstolen – Rättsinstansordningen - Besvärstillståndssystem

Årsboksnummer: HFD:2018:111
Givet: 16.8.2018
Liggarnummer: 3769
Diarienummer: 722/4/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:111

A som fungerat som tolk i ett asylärende hade till rättshjälpsbyrån lämnat in en räkning för tolkningen. Rättshjälpsbyrån hade i sitt beslut delvis avslagit kravet på kostnadsersättning som framgick ur räkningen. A hade framställt en begäran om avgörande gällande beslutet och rättshjälpsbyrån hade sänt begäran till högsta förvaltningsdomstolen. Enligt rättshjälpsbyrån hade begäran om avgörande sänts till högsta förvaltningsdomstolen och inte till den behöriga förvaltningsdomstolen eftersom det i ärendet enligt rättshjälpsbyrån var viktigt att få ett prejudikat för att styra myndighetsverksamheten.

I enlighet med den sista meningen i 24 § 2 mom. i rättshjälpslagen var högsta förvaltningsdomstolen i och för sig behörig i ärendet. Det skulle däremot ha varit emot den i rättssystemet inbyggda rättsinstansordningen och besvärstillståndssystemet att pröva ärendet direkt i högsta förvaltningsdomstolen. Därför tog inte högsta förvaltningsdomstolen ärendet till prövning. Ärendet återförvisades till rättshjälpsbyrån för att sändas till en i enlighet med 24 § 2 mom. i rättshjälpslagen avsedd behörig förvaltningsdomstol.

Rättshjälpslagen 24 § 1 och 2 mom., 26 § och 27 § 1 mom.

Se HFD 23.8.2016/3481

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä och Antti Pekkala. Föredragande Antti Jukarainen.

 
Publicerad 16.8.2018