HFD:2018:122

Gåvobeskattning – Förhandsavgörande – Skattelättnad vid generationsväxling – Medlemskap i bolags förvaltningsråd – Förändring av rättsläget – Nytt förhandsavgörande – Tillitsskydd

Årsboksnummer: HFD:2018:122
Givet: 30.8.2018
Liggarnummer: 3974
Diarienummer: 4981/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:122

Skatteförvaltningen hade 1.12.2011 på ansökan givit A ett förhandsavgörande, i vilket bland annat yttrats att ifall A i gåva ger B och sina två andra barn 489 stycken aktier i X Ab var, kan bestämmelserna om skattelättnad vid generationsväxling i 55 § i lagen om skatt på arv och gåva tillämpas vid överlåtelsen. I motiveringen till förhandsavgörandet hade man i fråga om fortsättning på företagsverksamheten för B:s del hänvisat till B:s verksamhet som medlem i bolagets förvaltningsråd. I X Ab hade inrättats ett förvaltningsråd, vars ordförande B hade varit. Gåvobeskattningen hade för B:s del förrättats 10.10.2012 i enlighet med förhandsavgörandet.

Skatteförvaltningen hade 6.2.2017 givit A ett nytt förhandsavgörande om en gåva på aktier, i vilket man hänvisat till högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgörande HFD 2016:173 och i fråga om gåvan till B konstaterat att bestämmelserna om skattelättnad vid generationsväxling i 55 § i lagen om skatt på arv och gåva inte kan tillämpas. Förvaltningsdomstolen hade med hänvisning till principen om skydd för tillit i 6 § i förvaltningslagen ansett att B berättigat hade kunnat förvänta sig ärendet trots årsboksavgörandet HFD 2016:173 avgörs på samma sätt som i det tidigare förhandsavgörandet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att myndigheten kan ändra sin praxis även då denna är att betrakta som etablerad förutsatt att det finns en grundad orsak för det, såsom avgöranden i domstolsväg som avviker från den tidigare praxisen. Detta oavsett att myndigheten i enlighet med 6 § i förvaltningslagen ska vara konsekvent i sitt beslutsfattande. Eftersom Skatteförvaltningen således haft en grundad orsak att ändra sin tolkning av 55 § i lagen om skatt på arv och gåva i fråga om B i sitt nya förhandsavgörande, upphävde högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens beslut till B:s del och satte Skatteförvaltningens förhandsavgörande i kraft till denna del. Omröstning 6–1 (om skälen).

Förvaltningslagen 6 §

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Anu Punavaara.

 
Publicerad 30.8.2018