HFD:2018:124

Offentlig upphandling – Kommunalbesvär – Marknadsdomstolens behörighet – Besvärsförbud

Årsboksnummer: HFD:2018:124
Givet: 6.9.2018
Liggarnummer: 4013
Diarienummer: 1057/3/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:124

Enligt 163 § i lagen om offentlig upphandling och koncession får ändring inte sökas i ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet med stöd av kommunallagen (410/2015) eller förvaltningsprocesslagen. Paragrafens rubrik lyder Förbud mot att söka ändring som grundar sig på en besvärsgrund.

Besvärsförbudet enligt 163 § i lagen om offentlig upphandling och koncession skulle utgående ifrån paragrafens ordalydelse och dess syfte som framgick ur paragrafens detaljmotiveringar (RP 108/2016 rd) tolkas så att bestämmelsen inte avsåg att ändra på det då gällande rättsläget som grundade sig på 102 § (321/2010) i lagen om offentlig upphandling (348/2007), enligt vilket i ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte får sökas stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen. Paragrafens rubrik och det som nämnts i regeringens proposition gällande besvärsgrundernas betydelse vid tillämpningen av lagen om offentlig upphandling 348/2007 gav inte anledning till en annan bedömning.

Lagen om offentlig upphandling och koncession 163 §

RP 108/2016 rd

Se och jmf. HFD 2011:47

 
Publicerad 6.9.2018