KHO:2018:132

Konkurrensärende – Begäran om åtgärder på basis av misstanke om missbruk av dominerande marknadsställning – Avskrivning av ärende vid Konkurrens- och konsumentverket – Marknadsdomstolens beslut att till huvuddelar avslå besvären – Verkets besvärsrätt avseende marknadsdomstolens beslut

Årsboksnummer: KHO:2018:132
Givet: 27.9.2018
Liggarnummer: 4377
Diarienummer: 573/3/16 och 574/3/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:132

Konkurrens- och konsumentverket hade med sitt beslut 25.6.2014 avskrivit ett ärende som avsåg misstanke om bolaget B:s missbruk av dominerande marknadsställning vid prissättning och villkor för tillhandahållande av tjänster avseende oadresserad direktreklam. Ärendet hade inletts vid verket genom bolaget A:s begäran om åtgärder 30.5.2007.

Marknadsdomstolen avvisade bolaget A:s besvär över beslutet utan prövning till den del de avsåg påstådda brott mot villkoren för ett företagsförvärv och avslog bolagets besvär till övriga delar. Både bolaget och konkurrens- och konsumentverket överklagade marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.

Konkurrens- och konsumentverket yrkade i sina besvär att högsta förvaltningsdomstolen avvisar A:s besvär utan prövning även till den del marknadsdomstolen hade prövat ärendet och avslagit bolagets besvär. Verket framförde som grund för yrkandet att marknadsdomstolen tillämpat lagen fel då den funnit att verket hade avvisat ärendet med stöd av 32 § i konkurrenslagen trots att de utredningsåtgärder som anges i 31 § i konkurrenslagen hade utförts. Enligt verkets besvär hade A inte besvärsrätt i ärendet enligt vad som avses i 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen hade på tjänstens vägnar att ta ställning till huruvida Konkurrens- och konsumentverket, vars beslut marknadsdomstolen inte ändrat, besvärsrätt i ärendet.

Konkurrens- och konsumentverkets besvärsrätt i högsta förvaltningsdomstolen skulle bedömas på grundval av 6 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen. Till den del verket ansåg att marknadsdomstolen tillämpat lagstiftningen fel hänförde sig verkets besvär till skälen för marknadsdomstolens avgörande. Beslutsskälen kunde inte skilt göras föremål för ändringssökande. Till den del verket i sina besvär ansåg att A inte haft besvärsrätt över verkets beslut var det inte frågan om sådan bevakning av ett allmänt intresse, på basis av vilket verket skulle ha besvärsrätt i ärendet. Konkurrens- och konsumentverkets besvär avvisades således utan prövning i högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen prövade A:s besvär och avslog dem utan att ändra den utgång ärendet fått genom marknadsdomstolens beslut. Utöver de bestämmelser marknadsdomstolen tillämpat iakttog högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut även 31 § i konkurrenslagen.

Konkurrenslagen 31 §, 32 § samt 44 § 1 och 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä och Toomas Kotkas. Föredragande Pasi Yli-Ikkelä.

 
Publicerad 27.9.2018