HFD:2018:133

Inkomstbeskattning – Allmännyttigt samfund – Att verka omedelbart för allmännyttan – Upphörande av lagstadgad utbildningsverksamhet – Fastighetsuthyrning – Investeringsverksamhet

Årsboksnummer: HFD:2018:133
Givet: 28.9.2018
Liggarnummer: 4418
Diarienummer: 2177/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:133

A Ab hade i överensstämmelse med sitt bolagsordningsenliga verksamhetsområde varit huvudman för en läroanstalt på andra stadiet och en yrkeshögskola. I bolagsordningen hade föreskrivits om förbud mot vinstutdelning och behandlingen av medel vid upplösning av bolaget på ett sätt som stödde karaktäriseringen som allmännyttigt. A Ab hade vid inkomstbeskattningar förrättade innan skatteåret 2017 betraktats som ett i 22 § i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund.

Avsikten var att B Ab skulle från och med 1.1.2017 skulle fortsätta den lagstadgade och tillståndspliktiga utbildningsverksamheten som A Ab och E-stiftelsen var för sig bedrivit och för vilken fastigheter ägda av A Ab för sin del använts. A Ab och E-stiftelsen hade ansökt om indragning av sina utbildningstillstånd så att dessa skulle upphöra 31.12.2016. Avsikten var att A Ab:s och E-stiftelsens undervisnings- och övriga personal skulle övergå i anställning hos B Ab. Även redskap och anordningar som använts i utbildningsverksamheten skulle överföras till B Ab. Enligt A Ab:s uppfattning var B Ab ett allmännyttigt samfund.

Efter överföringen av utbildningsverksamheten skulle A Ab:s verksamhet omfatta uthyrning av skolfastigheten till B Ab för utbildningsverksamheten, innehavet av aktier i B Ab (50 procent av aktiestocken) och F Ab (13 procent av aktiestocken) samt administrationen av andra medel. Avsikten var att A Ab med avkastningen från investeringsverksamheten skulle täcka kostnader från fastighetsuthyrningen samt finansiera investeringar med eventuellt överskott.

Hos A Ab kvarstod efter överföringen av utbildningsverksamheten ingen som helst egentlig egen allmännyttig verksamhet. Bolaget kunde inte vid inkomstbeskattningen betraktas som allmännyttigt samfund enbart på den grunden att fastigheter i dess ägo hyrdes ut för användning av ett bolag som bedrev verksamhet av eventuellt allmännyttig karaktär och ett annat aktiebolag som till hälften ägdes av A Ab. Skatteförvaltningens förhandsavgörande för skatteåret 2017.

Inkomstskattelagen 22 § 1 mom. och 23 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Anu Punavaara.

 
Publicerad 28.9.2018