HFD:2018:139

Arvsbeskattning – Beräknande av värdet på den efterlevande makens besittningsrätt – Utjämningsprivilegium som angivits i bouppteckningsinstrumentet – Giftorätt – Bostad i arvlåtarens ägo

Årsboksnummer: HFD:2018:139
Givet: 24.10.2018
Liggarnummer: 4853
Diarienummer: 2238/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:139

Arvlåtaren hade ensam ägt den bostad som fungerat som makarnas gemensamma hem. Avvittring hade inte förrättats, men den efterlevande maken hade enligt bouppteckningsinstrumentet åberopat sitt utjämningsprivilegium enligt äktenskapslagen och sin rätt att ha bostaden kvar oskiftad i sin besittning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att värdet på den efterlevande makens besittningsrätt i en dylik situation, där hela bostaden på basis av bouppteckningen återstod i den kvarlåtenskap som ska fördelas mellan arvingarna, vid arvsbeskattningen skulle beräknas på och avdras från värdet av hela bostaden snarare än halva. Arvsbeskattning förrättad år 2014.

Lagen om skatt på arv och gåva 9 § 3 mom. ja 25 § 1 mom.

Ärvdabalken 3 kap. 1 a § 2 mom.

Äktenskapslagen 103 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Janne Aer och Antti Pekkala. Föredragande Katja Syväkangas.

 
Publicerad 24.10.2018