HFD:2018:146

Upphandlingsannons enligt försörjningslagen – Marknadsdomstolens behörighet att pröva besvär över upphandlingsbeslut – Avvisande av besvär utan prövning – Åläggande av ändringssökanden att ersätta rättegångskostnader som uppstått för stadens energibolag i marknadsdomstolen – Oskälig ersättningsskyldighet

Årsboksnummer: HFD:2018:146
Givet: 2.11.2018
Liggarnummer: 5081
Diarienummer: 1071/3/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:146

Stadens energibolag hade per annons om EU-upphandling inom försörjningssektorerna meddelat om en byggnadsentreprenad avseende schaktnings- och rörarbeten för en ångledning. Ett bolag hade överklagad det av stadens energibolag fattade upphandlingsbeslutet genom besvär hos marknadsdomstolen i enlighet med den till upphandlingsbeslutet bifogade besvärsanvisningen.

Marknadsdomstolen avvisade bolagets besvär utan prövning. Marknadsdomstolen var inte behörig att pröva besvären med stöd av lagen om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslagen) eller lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen). Föremålet för upphandling hänförde sig inte till sådan verksamhet som definieras i 6 § 1 och 2 mom. i försörjningslagen. Stadens energiverk var inte heller en i 5 § i upphandlingslagen avsedd upphandlande enhet då den bedrev sådan verksamhet som avsågs i upphandlingsannonsen.

Marknadsdomstolen avslog bolagets yrkande på ersättning för rättegångskostnader av stadens energibolag och ålade bolaget att ersätta rättegångskostnader som uppstått för stadens energibolag med 10 000 euro jämte dröjsmålsränta.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade bolaget besvärstillstånd i ärendet till den del som gällde skyldigheten att ersätta rättegångskostnader. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det med iakttagande av 74 § 1 och 2 mom. i förvaltningsprocesslagen skulle vara oskäligt att bolaget, vilket anfört besvär hos marknadsdomstolen i enlighet med den besvärsanvisning som bifogats beslutet, själv fick bära sina rättegångskostnader i marknadsdomstolen. Frågan om marknadsdomstolens behörighet hade uppkommit på tjänstens vägnar. Bolaget kunde inte heller under handläggningen i marknadsdomstolen anses ha lagt fram ett obefogat påstående eller annars medvetet fördröjt rättegången enligt vad som avses i 75 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen respektive 21 kap. 5 § i rättegångsbalken. På motsvarande sätt var det inte oskäligt att stadens energibolag själv fick bära sina rättegångskostnader i marknadsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens beslut till ovan sagda del. Stadens energibolag ålades att ersätta bolagets rättegångskostnader i marknadsdomstolen med 8 000 euro jämte dröjsmålsränta. Stadens energibolags yrkande på ersättning för rättegångskostnader avslogs.

Lagen om offentlig upphandling och koncession 149 § 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 74 § 1 och 2 mom., 75 § 1 mom.

Rättegångsbalken 21 kap. 5 §

Se och jfr HFD 2016:26 och HFD 29.9.2009 liggarenr 2376 (kort beslutsreferat)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Saija Laitinen.

 
Publicerad 2.11.2018