HFD:2018:147

Utlänningsärende – Internationellt skydd – Uteslutandeklausul – Personligt ansvar – Bevisvärdering

Årsboksnummer: HFD:2018:147
Givet: 2.11.2018
Liggarnummer: 5042
Diarienummer: 1534/4/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:147

Migrationsverket hade ansett att syriske medborgaren A hade en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland på grund av tillskriven politisk åsikt på det sätt som avses i 87 § 1 mom. i utlänningslagen. Migrationsverket hade emellertid ansett att det fanns grundad anledning att misstänka att A hade begått brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser och hade därför med stöd av 87 § 2 mom. i utlänningslagen förvägrat A asyl.

Förvaltningsdomstolen hade upphävt Migrationsverkets beslut till den del det gällde tillämpningen av uteslutandeklausulen och hade återförvisat ärendet till verket för ny prövning. Förvaltningsdomstolen hade som skäl till sitt beslut angett bland annat att trots att A hade berättat att han hade gjort sin värnplikt i den syriska armén under åren 2010–2012 i Damaskus och Homs, hade hans enhets roll och hans egen ställning i enheten förblivit i viss mån oklar. A hade medgivit att han hade tagit fast demonstranter och efterlysta personer men han hade nekat till att ha deltagit i bombningen av Homs eller att han ens skulle ha sett att sådant hade skett. Förvaltningsdomstolen ansåg att A inte var personligt ansvarig för den tortyr som gripna personer möjligen senare blev utsatta för, i synnerhet med beaktande av hans ställning inom armens organisation som värnpliktig.

Förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att Migrationsverket inte hade kunnat anse att det fanns grundad anledning att misstänka att A hade begått krigsförbrytelser enbart på den grunden att han hade gjort sin värnplikt i Homs samtidigt som det hade rapporterats om bombningar som riktat sig mot den civila befolkningen. A hade förnekat att han skulle ha deltagit i sådan verksamhet. Migrationsverket hade inte kunnat visa att just A:s enhet och A som en del av enheten skulle ha deltagit i bombningarna. Förvaltningsdomstolen hade i sin bedömning lagt vikt vid UNHCR:s ställningstagande gällande principen om restriktiv tolkning av uteslutandeklausulen.

Migrationsverket ansökte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen instämde i skälen som förvaltningsdomstolen angett i ärendet. Förvaltningsdomstolens beslut ändrades inte.

Utlänningslagen 87 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen och Taina Pyysaari. Föredragande Jenny Rebold.

 
Publicerad 2.11.2018