HFD:2018:149

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Tillämpning av MKB-förfarande i enskilt fall – Förvaltningsbesvär – Förordnande om verkställighet – Verkställande av beslut i avvaktan på laga kraft

Årsboksnummer: HFD:2018:149
Givet: 6.11.2018
Liggarnummer: 5076
Diarienummer: 4227/1/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:149

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen), som med stöd av 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ålagt den projektansvarige att genomföra MKB-förfarande, hade inte rätt att besluta att MKB-förfarandet skulle avbrytas på den grunden att den projektansvarige hade sökt ändring i NTM-centralens beslut. På den projektansvariges initiativ kunde MKB-förfarandet genomföras trots att NTM-centralens beslut inte var lagakraftvunnet. Det förelåg således inte behov att utfärda ett förordnande om verkställighet enligt 32 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen på ansökan av den projektansvarige.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 3 §, 11 § 1 mom., 13 §

Förvaltningsprocesslagen 31 §, 32 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Hannu Ranta och Kari Tornikoski. Föredragande Tuire Taina.

 
Publicerad 6.11.2018