HFD:2018:152

Försäkringsdomstolen – Ansökan om återbrytande – Återbrytande – Fel i förfarandet – Besvärsansvisning – Brister i besvärsanvisningen – Besvärstid – Besvärstidens utgång – Arbetslöshetskassa – Öppethållningstid

Årsboksnummer: HFD:2018:152
Givet: 12.11.2018
Liggarnummer: 5236
Diarienummer: 394/3/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:152

X hade hos försäkringsdomstolen sökt ändring i besvärsnämndens för utkomstskyddsärenden beslut 16.9.2015 och hade lämnat sin besvärsskrift till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. X yrkade att den karens som hade fastställts åt henne skulle undanröjas och åt henne skulle betalas inkomstrelaterad dagpenning.

Försäkringsdomstolen avvisade X:s besvär utan att pröva dem i sak med hänvisning till att besvären anlänt för sent.

I den besvärsanvisning som fogats till besvärsnämndens för utkomstskyddsärenden beslut fanns en omnämning om att besvären skulle lämnas till arbetslöshetskassan. Av besvärsnämndens beslut framgick även Arbetslöshetskassans för den offentliga sektorn och välfärdsområdena post- och besöksadress. Det hade nämnts i besvärsskriften att besvären skulle vara framme före arbetslöshetskassans stängningstid senast den trettionde (30.) dagen från delfåendet av beslutet. Enligt besvärsanvisningen hade besvären även kunnat lämnas till arbetslöshetskassan per fax eller e-post. I besvärsnämndens beslut eller den besvärsanvisning som fogats till beslutet hade den nämnda arbetslöshetskassans faxnummer eller e-postadress emellertid inte omnämnts. Inte heller arbetslöshetskassans öppethållningstid framgick av beslutet eller besvärsanvisningen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den besvärsanvisning som fogats till besvärsnämndens beslut inte uppfyllde kraven enligt 14 § 3 mom. i förvaltningsprocesslagen och 7 § 2 mom. i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet till den del som det i besvärsanvisningen fattades information om adresser som skulle användas vid elektronisk kommunikation.

Till den del som det i besvärsanvisningen fattades information om arbetslöshetskassans öppethållningstider ansåg högsta förvaltningsdomstolen att fastställandet av besvärstiden inte, med beaktande av bestämmelserna i 21 § i grundlagen, kan bli beroende på den slumpmässiga omständigheten när den ifrågavarande arbetslöshetskassan är öppen. Den i lag föreskrivna besvärstiden är 30 dagar räknat från det att parten har fått del av beslutet, nämnda dag oräknad.

X:s besvärsskrift anlände till arbetslöshetskassan före kl. 16.15 på besvärstidens sista dag. Enligt det som framgick av besvärsskriften och de bestämmelser som där uppgetts, framgick det inte att besvärstiden på den ifrågavarande dagen skulle ha löpt ut tidigare än det. Försäkringsdomstolen borde därför inte ha avvisat besvären utan att pröva dem i sak med hänvisning till att besvären anlänt för sent.

Det hade inträffat ett fel i förfarandet i försäkringsdomstolen, som väsentligt påverkade beslutet och kränkte X:s rätt. Försäkringsdomstolens beslut återbröts och ärendet återförvisades till försäkringsdomstolen för ny prövning.

Finlands grundlag 21 §

Lagen om rättegång i försäkringsdomstolen 20 § 1 och 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 14 § 1–3 mom. 26 § 1 och 2 mom. och 63 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 12 kap. 1 § och 6 §

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 7 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta och Toomas Kotkas. Föredragande Marja-Liisa Judström.

 
Publicerad 12.11.2018