HFD:2018:154

Handlingsoffentlighet – Tjänstemannarättsligt beslut – Uppgift gällande ådömt straff – Tillämpning av matrikellagen

Årsboksnummer: HFD:2018:154
Givet: 14.11.2018
Liggarnummer: 5262
Diarienummer: 4786/1/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:154

Det var i ärendet fråga om huruvida uppgifter gällande ådömt straff, det vill säga tingsrättens dom med dess brottsrubricering och straff, som ingick i myndighetens beslut om uppsägning från tillfällig tjänsteutövning och avstängning från tjänsteutövning, var offentliga eller sekretessbelagda. Brottmålsdomen hade utgjort grunden till att tjänstemannen uppsagts från den tillfälliga tjänsteutövningen och den var dessutom en underliggande faktor vid bedömningen av avstängning från tjänsteutövningen.

Vid utlämningen av dylika tjänstemannarättsliga beslut var det inte fråga om i 6 § i matrikellagen avsedda uppgifter som har registrerats i matrikeln eller som annars finns hos myndigheten för skötseln av personalärenden. Det samma gällde även enskilda uppgifter som finns hos myndigheten för skötseln av personalärenden när uppgifterna har blivit inkluderade i tjänstemannarättsliga beslut som de som det nu var fråga om. Därmed tillämpades inte heller 7 § 1 mom. i matrikellagen, enligt vilken uppgifter om ådömda straff är sekretessbelagda. Beslutens, och de uppgifters som besluten innefattade, offentlighet bestämdes därmed uteslutande med stöd av bestämmelserna i offentlighetslagen.

Även om tingsrättens dom i brottmålet inte i utgångsläge var en sekretessbelagd handling, följde av 24 § 1 mom. 28 punkten i offentlighetslagen, i likhet med 7 § i matrikellagen, att tingsrättens dom i förvaltningsmyndighetens innehav inte i regel var en offentlig handling i sig. Med beaktande av offentlighetsprincipen enligt 12 § 2 mom. i Finlands grundlag och 1 § 1 mom. i offentlighetslagen och syftet med offentlighetslagen som den framgår av 3 § i nämnda lag, var det emellertid inte befogat att omfatta en utvidgande tolkning av ordalydelsen i 24 § 1 mom. 28 punkten i offentlighetslagen. Ett tjänstemannarättsligt myndighetsbeslut är enligt offentlighetslagen i regel inte sekretessbelagt. Uppgifterna om tingsrättens dom, som ingick i det tjänstemannarättsliga beslutet och som utgjorde en väsentlig del av beslutet, kunde inte med stöd av 24 § 1 mom. 28 punkten i offentlighetslagen anses vara hemliga med beaktande av syftet med bestämmelsen och dess tolkningsriktlinje, så som den framgår av det föregående. Det fanns inte heller andra skäl att hålla uppgifterna hemliga.

Finlands grundlag 12 § 2 mom.

Matrikellagen 1 § 1 mom., 6 § och 7 §

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 mom., 3 §, 9 § 1 mom., 10 § och 24 § 1 mom., 28 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen och Taina Pyysaari. Föredragande Mikko Rautamaa.

 
Publicerad 14.11.2018