HFD:2018:163

Förhandsavgörande – Gåvobeskattning – Skattelättnad vid generationsväxling – Företagsförmögenhet – Medel som inte hör till företaget – Beräknande av del av skatt som lämnas odebiterad

Årsboksnummer: HFD:2018:163
Givet: 7.12.2018
Liggarnummer: 5752
Diarienummer: 611/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:163

Läkaren A bedrev sin verksamhet i form av bolaget B Ab, som A ägde till fullo. A avsåg till sina barn överlåta 12,2 procent var av aktierna i B Ab. Mottagarna, som inte var utbildade eller verksamma i branschen skulle väljas till medlemmar i B Ab:s styrelse. Bolagets läkarverksamhet hade beskattats med stöd av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och dess hyres- och placeringsverksamhet hade beskattats med stöd av inkomstskattelagen. Bolagets inkomster av den personliga inkomstkällan hade varit ringa i förhållande till inkomsterna av näringsverksamheten. De medel som hänförde sig till bolagets personliga inkomstkälla samt de tavlor och jubileumsmynt som i inkomstbeskattningen betraktats som ingående näringsverksamhetens inkomstkälla utgjorde tillsammans till sitt bokföringsvärde 81,7 procent av bruttotillgångarna i B Ab:s balansräkning och till sitt gängse värde 93 procent. Bolagets förmögenhet bestod således nästan i sin helhet av medel som inte ingick i näringsverksamheten. Dessa medel hade inte visats vara behövliga i B Ab:s näringsverksamhet eller för fortsättningen av densamma eller tryggande av arbetsplatser i samband med en generationsväxling. Med ytterligare hänsyn till inverkan av A:s arbetsinsats i B Ab:s verksamhet samt likställdheten mellan skattskyldiga, kunde bolagets ovan sagda medel under de beskrivna omständigheterna inte betraktas som sådana medel som avses i 55 § 1 mom. 2 punkten i lagen om skatt på arv och gåva och skulle följaktligen inte tas i beaktande som aktiebolagets företagsförmögenhet då man beräknade den del av skatten som lämnas odebiterad i enlighet med 55 § 2 mom. i sagda lag. Förhandsavgörande för tiden 12/2018–08/2019. Omröstning 3–2.

Lagen om skatt på arv och gåva 55 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä (skiljaktig), Janne Aer ja Antti Pekkala (skiljaktig). Föredragande Katja Syväkangas.

 
Publicerad 7.12.2018