HFD:2018:178

Mervärdesskatt – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Utbildningstjänst – MBA- och EMBA-utbildning anordnad på företagsekonomisk basis

Årsboksnummer: HFD:2018:178
Givet: 28.12.2018
Liggarnummer: 6191
Diarienummer: 2087/2/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:178

Dotterbolaget till ett finskt universitet, A Ab, var en läroanstalt som erbjöd utbildnings- och utvecklingstjänster för företagsledning, inklusive bland annat MBA- och EMBA-utbildningsprogram. Utbildningsprogrammen i fråga erbjöds på företagsekonomisk basis och var inte anordnade med stöd av lag eller understödda med stöd av lag med statens medel.

Eftersom utbildningen inte uppfyllde de i 39 och 40 § i mervärdesskattelagen föreskrivna förutsättningarna för befrielse från skatt, skulle A Ab betala mervärdesskatt på det vederlag som debiterades för utbildningarna.

På A Ab:s besvär skulle även avgöras huruvida den av bolaget anordnade utbildningen skulle befrias från mervärdesskatt på den grunden att MBA-utbildning som i Finland erbjudits av ett universitet med hemvist i Storbritannien i årsboksavgörandet HFD 2017:79 ansetts utgöra en skattebefriad utbildningstjänst. Eftersom utbildningen i fråga i Storbritannien utgjorde utbildning som ledde till högskoleexamen och ingick i det officiella examenssystemet, ansågs utbildningarna inte vara på så sätt likartade att den annorluda skattebehandlingen skulle stå i strid med den princip om skatteneutralitet som tillämpas i mervärdesbeskattningen.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 2.3.2018–31.12.2019.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 39 § och 40 §

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1.a och c, 9.1 och 132.1.i

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

 
Publicerad 28.12.2018