HFD:2019:7

Grundläggande utbildning – Fri transport – Avbrott i skoldagen – Elev med funktionsnedsättning – Beviljande av tillräckligt bidrag för transport eller ledsagande

Årsboksnummer: HFD:2019:7
Givet: 24.1.2019
Liggarnummer: 200
Diarienummer: 341/3/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:7

A gick i skola i en rehabiliterande undervisningsgrupp för elever med fördröjd utveckling och grav utvecklingsstörning. Hans transport hade ordnats individuellt med taxi. A hade tidvis haft sådant våldsamt eller störande uppförande i skolan att skoldagen på beslut av rektorn eller biträdande rektorn hade avbrutits. Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra frågan gällande A:s rätt till fri transport eller vårdnadshavarens rätt till tillräckligt bidrag de dagar då skoldagen avbrutits.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det att det ibland kan vara nödvändigt att avbryta A:s skoldag på grund av hans våldsamma eller störande uppförande var i fast förbindelse med hans funktionsnedsättning eller sjukdom, och att han inte kunde reglera sitt eget beteende på samma sätt som ett barn eller ungdom i samma ålder i regel kan. Som utgångspunkt skulle anse vara att transport till hemmet ordnas åt eleven även på sådana här dagar, vid behov med hjälp av ledsagning, såvida det var tryggt att ordna transport på detta sätt. Bidragsbeloppet som skulle beviljas åt vårdnadshavaren hade inte kunnat beslutas enligt kommunens allmänna principer gällande transport och därmed utgående ifrån kollektivtrafikens avgifter, utan även här skulle elevens särskilda omständigheter beaktas. Förvaltningsdomstolens och bildningsdirektörens i staden X beslut upphävdes och ärendet återförvisades till bildningsdirektören för ny prövning.

Finlands grundlag 6 och 16 §

Lagen om grundläggande utbildning 32 § 1 mom. och 36 § 3 mom.

Diskrimineringslagen 8 § 1 mom. och 15 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen och Pekka Aalto. Föredragande Riitta Kreula.

 
Publicerad 24.1.2019