HFD:2019:9

Förvaltningstvistemål – Kommunernas tvist om betalningsansvaret – Ersättande av barnskyddskostnaderna – Prövning av ansökan – Avvisande av ansökan utan prövning – Laga kraft – Rättskraft

Årsboksnummer: HFD:2019:9
Givet: 29.1.2019
Liggarnummer: 243
Diarienummer: 4341/3/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:9

Åbo förvaltningsdomstol hade i sitt beslut 5.9.2016 på ansökan av Tl. Koski kommun ålagt Loimaa stad att åt kommunen ersätta kostnaderna från och med 8.12.2014 för placeringen i vård utom hemmet av ett omhändertaget barn. Beslutet är lagakraftvunnet.

Helsingfors förvaltningsdomstol borde ha avvisat Loimaa stads 20.9.2016 inkomna ansökan, i vilken det yrkats att Nurmijärvi kommun åläggs att åt Loimaa stad ersätta de ovan nämnda kostnaderna, utan att pröva den.

Förvaltningsprocesslagen 69 § och 70 § 1 mom.

Barnskyddslagen 16 a § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Outi Suviranta, Anne Nenonen, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Marja-Liisa Judström.

 
Publicerad 29.1.2019