HFD:2019:11

Handlingsoffentlighet – Ansökan om finansiering – Bedömning av ansökan – Forskningsutvärdering – Bedömare – Bedömarens identitet – Forskningshemlighet – Utvärderingsshemlighet

Årsboksnummer: HFD:2019:11
Givet: 29.1.2019
Liggarnummer: 253
Diarienummer: 1141/1/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:11

Uppgifterna gällande identiteten på de personer och organisationerna bakom dem, som bedömt godkända ansökningar om finansiering, var inte sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 21 punkten i offentlighetslagen. Den ifrågavarande i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet fungerande gårdsbrukets utvecklingsfonds finansieringssökning hade redan avgjorts när begäran om utlämnande av handlingar avgjordes.

Finlands grundlag 12 § 2 mom.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 mom., 3 §, 9 § 1 mom., 10 § och 24 § 1 mom. 21 punkten

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Taina Pyysaari. Föredragande Mikko Rautamaa.

 
Publicerad 29.1.2019