HFD:2019:22

Utlänningsärende – Uppehållstillstånd av indiviuella mänskliga orsaker – Afghanistan – Kabul – Återflyttning – Sårbar ställning – Barnfamilj

Årsboksnummer: HFD:2019:22
Givet: 7.2.2019
Liggarnummer: 405
Diarienummer: 2907/4/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:22

Migrationsverket hade avslagit A:s och B:s samt deras fyra barns ansökan om asyl och uppehållstillstånd. Familjen hade länge bott utanför Afghanistan. Deras ansökan hade prövats i förhållande till Kabul.

Enligt den aktuella landinformationen har förutsättningarna för intern flykt till Kabul försämrats i förhållande till tidigare, vilket försvårar möjligheterna för personer som flyttar utifrån att bosätta sig där. I bedömningen skulle det beaktas att familjens barn var tydligt minderåriga och att ett av barnen hade svåra psykiska problem. Med beaktande av förutom förhållandena i Kabul, även ändringssökandenas personliga omständigheter och utredningen om deras sårbara ställning i sin helhet, hade det varit uppenbart oskäligt på det sätt som avses i 52 § 1 mom. i utlänningslagen att vägra uppehållstillstånd.

Utlänningslagen 52 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Hannu Ranta, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Jaakko Autio. Föredragande Elina Nyholm.

 
Publicerad 7.2.2019