HFD:2019:42

A hade investerat i Ether-virtualvaluta. Virtualvaluta kan användas både som medel i växling av valuta och som investeringsobjekt och dess värde avgörs enligt tillgång och efterfrågan.

A ämnade sälja valutan med vinst så att vederlaget skulle utgöras av officiell valuta det vill säga euro eller dollar. Den vinst som A erhöll genom överlåtelsen skulle inte anses utgöra i 53 § 8 punkten avsedd valutakursvinst och inte som i 32 § avsedd annan kapitalinkomst än överlåtelsevinst. Ifall A sålde Ether-virtualvaluta skulle överlåtelsen anses utgöra i 45 § 1 mom. i inkomstskattelagen avsedd överlåtelse av egendom, på vilken bestämmelserna om beräkning av överlåtelsevinsten enligt 46 § 1 mom. i inkomstskattelagen skulle tillämpas.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 1.1. – 31.12.2017.

Inkomstskattelagen 32 §, 45 § 1 mom., 46 § 1 mom. och 53 § 8 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Föredragande Anu Punavaara.