HFD:2019:88

Beskattning av personlig inkomst – Periodisering av inkomster – Skatteår – Överlåtelsevinst – Riktad emission – Aktieteckning – Konvertering av masskuldebrev – Godkännande av bolagets styrelse

Årsboksnummer: HFD:2019:88
Givet: 5.7.2019
Liggarnummer: 3209
Diarienummer: 2603/2/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:88

B Abp hade erbjudit högst 4 000 000 000 nya aktier att tecknas av innehavarna till oprioriterade saneringsskulder mot saneringsskuldsfordringar. Alla innehavare av i förslaget till saneringsprogram avsedda oprioriterade saneringsskulder hade haft teckningsrätt i emissionen. Aktieemissionen kunde varken över- eller undertecknas . Borgenärens anmälan om att utnyttja bytesrätten hade enligt aktieemissionsvillkoren varit oåterkallelig och bindande för borgenärerna och den har varken kunnat ändras eller dras tillbaka annat än i värdepappersmarknadslagen avsedda situationer. Bolaget hade haft rätt att förkasta en teckning helt eller delvis, ifall den inte var gjord i enlighet med aktieemissionsvillkoren eller de av bolaget givna närmare anvisningarna. Aktieemissionen hade börjat 28.11.2016 och slutat 28.12.2016.

A hade tecknat aktier i B Abp med stöd av sina masskuldebrevslån i B Abp under teckningstiden år 2016. B Abp:s styrelse hade godkänt teckningen 3.1.2017. Den aktieteckning A hade gjort enligt aktieemissionsvillkoren hade vid teckningstidpunkten år 2016 de facto bundit både honom och det emitterande bolaget. Den vinst som A erhöll från överlåtelsen av masskuldebreven kunde därför inte periodiseras till skatteåret 2017, trots att bolaget hade godkänt hans aktieteckning först 3.1.2017.

Centralskattenämndens förhandsbeslut för skatteåret 2017.

Inkomstskattelagen 110 § 2 mom.

Lagen om beskattningsförfarande 3 § 2 mom.

Aktiebolagslagen 9 kap. 9 §

Jmfr. HFD 1987 B 571

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi och justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Katja Syväkangas .

 
Publicerad 5.7.2019