HFD:2019:89

Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – FN:s människorättskommitté – Bryta mot internationell konvention – Förutsättningarna för återbrytande – Sametingsvalet – Samedefinitionen – Upptagning i vallängd

Årsboksnummer: HFD:2019:89
Givet: 5.7.2019
Liggarnummer: 3166
Diarienummer: 1552/3/19
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:89

Sametingets styrelse hade ansökt om återbrytande av högsta förvaltningsdomstolens lagakraftvunna beslut givet 30.9.2015 om att A skulle upptas som röstberättigad i vallängden för sametingsvalet år 2015. Ansökan om återbrytande hade motiverats med att FN:s människorättskommitté 1.2.2019 i sina synpunkter ansåg att Finland hade brutit mot FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter för att högsta förvaltningsdomstolens tolkning av 3 § i sametingslagen om förutsättningarna för att upptas i sametingets vallängd inte hade grundat sig på rimliga och objektiva kriterier i synnerhet till de delar besluten innehöll en så kallad helhetsbedömning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det ur beslutsskälen för det beslut som ansökan om återbrytande gällde framgick, att det språk A:s mormors mor först lärt sig enligt den utredning som erhållits, skulle anses vara samiska. Därför skulle A:s mor ha kunnat antecknas som röstberättigad i sametingsvalet. A hade genom högsta förvaltningsdomstolens beslut förordnats att i enlighet med 3 § 3 mom. i sametingslagen upptas i sametingets vallängd.

Frågan gällde därför inte en sådan situation som avsågs i sametingets styrelses ansökan om återbrytande där högsta förvaltningsdomstolen som grund för anteckning i vallängden hade använt sig av en så kallad helhetsbedömning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte fanns skäl att återbryta beslutet gällande A.

Förvaltningsprocesslagen 63 § 1 mom.

Sametingslagen 3 §

Se även HFD 2019:90

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannu Ranta, Petri Helander, Timo Räbinä, Antti Pekkala och Jaakko Autio. Föredragande Ilona Leinonen.

 
Publicerad 5.7.2019