HFD:2019:92

Importskatter – Punktskatt – Mervärdesskatt – Import i strid med bestämmelserna – Delaktig i import – Importfinansiering – Snus

Årsboksnummer: HFD:2019:92
Givet: 16.7.2019
Liggarnummer: 3370
Diarienummer: 5521/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:92

En person, som hade lånat pengar åt en annan person som köpt ett parti snus på en båt som trafikerade mellan Finland och Sverige och sedan i strid med importbestämmelserna fört i land snuspartiet, skulle anses delaktig i den import som skett i strid med bestämmelserna. Finansiären var därför tillsammans med importören skyldig att erlägga importskatt på det snusparti som i strid med bestämmelserna hade förts in i landet.

Omröstning 4–1

Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen 18 § 1 mom. 2 punkten och 27 § 1 mom. 2 punkten

Punktskattelagen 12 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom.

Mervärdesskattelagen 86 b § (1486/1994) 1 ja 2 mom.

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, art. 202.1 a och 3 andra strecksatsen samt art. 213

Unionens domstols dom i ärendet C-454/10, Jestel (EU:C:2011:752)

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Stina-Maria Lund.

 
Publicerad 16.7.2019