HFD:2019:111

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Fusion över statsgränserna – Skattepliktig inkomst – Kontinuitetsprincipen – Regleringsprovision och garantiarvode – Låne- och borgensförbindelser som getts under de fusionsföregående skatteåren

Årsboksnummer: HFD:2019:111
Givet: 11.9.2019
Liggarnummer: 4063
Diarienummer: 3046/2/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:111

Det finska A Ab och bolag B som idkade bankverksamhet i ett annat EU-land ingick en statsgränserna överskridande fusion. Som en följd av fusionen överfördes på A Ab regleringsprovisioner och garantiarvoden som bolag B hade inkasserat. Dessa provisioner hade inte ännu vid fusionstidpunkten i sin helhet intäktsförts i B:s beskattning i ifrågavarande land, eftersom provisionerna enligt ifrågavarande lands skattelagstiftning skulle intäktsföras jämnt i beskattningen under hela lånetiden. Enligt finsk skattelagstiftning däremot var de ifrågavarande regleringsprovisionerna och garantiarvodena i sin helhet att betrakta som intäkter under det skatteår då det låne- eller borgensavtal som låg till grund för provisionerna hade uppkommit.

Frågan i ärendet gällde om regleringsprovisionerna och garantiarvodena utgjorde i Finland skattepliktig inkomst för A Ab under fusionsåret till den del dessa inte vid fusionstidpunkten hade intäktsförts i den andra medlemsstaten. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att kontinuitetsprincipen som framgår ur 52 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet i sig gav stöd för en slutsats enligt vilken intäktsföringen av de ifrågavarande raterna skulle ha fortsatt i A Ab:s beskattning i Finland på samma sätt som de hade intäktsförts i B:s beskattning i den andra staten. Med beaktande av avsaknaden av en uttrycklig bestämmelse och den i beskattningen tillämpade lagbundenhetsprincipen kunde provisionerna inte anses utgöra skattepliktig inkomst för A Ab i Finland. Förhandsavgörande. Skatteåren 2018 och 2019.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 19 § 1 mom., 52 § 2 mom. och 52 b § 1 mom. och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Anne Nenonen. Föredragande Katja Syväkangas.

 
Publicerad 11.9.2019