HFD:2019:148

Medborgarskapsärende – Boendetidsvillkor – Annan än kort frånvaroperiod – Vägande personlig orsak – Avbrott i oavbruten boendetid

Årsboksnummer: HFD:2019:148
Givet: 2.12.2019
Liggarnummer: 5677
Diarienummer: 2293/1/19
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:148

A hade i sin ansökan om medborgarskap meddelat att han hade vistats utanför Finland i sitt hemland Nepal oavbrutet i över ett år (13.9.2014 – 3.10.2015). I ärendet skulle bedömas om A för sin frånvaro från Finland hade haft en i 16 § 1 mom. i medborgarskapslagen avsedd vägande personlig orsak och den i medborgarskapslagen förutsatta oavbrutna boendetiden därför inte hade avbrutits.

A hade råkat ut för en motorcykelolycka i Nepal 28.9.2014. Motorcykelolyckan och tillfrisknandet efter den hade hindrat A från att åka tillbaka till Finland. Utgående från A:s egen redogörelse och det läkarintyg som inlämnats kunde A:s frånvaro från Finland fram till slutet av år 2014 anses ha berott på en i 16 § 1 mom. i medborgarskapslagen avsedd vägande personlig orsak. A hade även framfört att hanns frånvaro från Finland efter det berodde på jordbävningar som 25.4.2015 och 12.5.2015 skakade Nepal. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de överraskande exceptionella förhållanden som jordbävningar orsakade i sig kunde leda till en situation där frånvaron har berott på en vägande personlig orsak. Med beaktande av jordbävningarnas tidpunkt och det att motorcykelolyckan inte hade utgjort ett hinder för A att återvända till Finland sedan början av året 2015, hade A inte uppgivit en vägande personlig orsak för sin drygt ett år långa frånvaro från Finland. Den i medborgarskapslagen förutsatta oavbrutna boendetiden hade därför avbrutits för A:s del.

Medborgarskapslagen 16 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Monica Gullans. Föredragande Liisa Leiniö.

 
Publicerad 2.12.2019