HFD:2019:157

Handlingsoffentlighet – Persons ekonomiska ställning – Uppgift som beskriver ekonomisk ställning – Löneuppgift – Lönekostnad – Kostnadsberäknings specifikation – Sitra

Årsboksnummer: HFD:2019:157
Givet: 16.12.2019
Liggarnummer: 5914
Diarienummer: 5539/1/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:157

Begäran gällde Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras projekts specificerade kostnadsberäkning avseende lönekostnaderna för de tidsbundet anställda rådgivare som avlönats för projektet.

Den utbetalade lönen för två personer som hade arbetat som rådgivare var enligt utredningen i ärendet lön för huvudsyssla. I bedömningen av uppgifternas offentlighet skulle ändå beaktas att det var frågan om ett tidsbundet arbetsförhållande på deltid i en uppgift av projektnatur. Begäran hade inte heller gällt en enskild rådgivares lönebelopp, utan den specificerade kostnadsberäkningen för de sammanlagda lönekostnaderna och den var inte riktad att separat gälla de enskilda rådgivarna.

Specifikationen för de tidsbundna rådgivarnas lönekostnadsberäkning kunde inte under dessa omständigheter anses innehålla i 24 § 1 mom. 23 punkten i offentlighetslagen avsedda sekretessbelagda uppgifter om en persons ekonomiska ställning som helhet för de personers del som fungerat som rådgivare.

Finlands grundlag 12 §

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 mom., 3 §, 9 § 1mom., 10 §, 22 § samt 24 § 1 mom. 23 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Jaakko Autio, Pekka Aalto och Monica Gullans. Föredragande Mikko Rautamaa.

 
Publicerad 16.12.2019