HFD:2020:8

Skatteförvaltningen hade med stöd av 21 § i lagen om beskattningsförfarande uppmanat bank A Abp att förete bland annat en lista över alla sina kunder i samband med genomförandet av en jämförelseuppgiftsgranskning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med hänvisning till EU:s dataskyddsförordning att en sådan begäran om uppgifter inte var lagenlig. Skatteförvaltningens uppmaningsbeslut upphävdes.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) artikel 5 och 6

Dataskyddslagen 4 § 2 punkten

Lagen om beskattningsförfarande 21 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Mikko Pikkujämsä, Janne Aer, Antti Pekkala och Tero Leskinen. Föredragande Anu Punavaara.