HFD:2020:12

Sjötrafik – Begränsning av sjötrafik – Tidsbundet förbud – Autonom sjötrafik – Testnings- och pilotverksamhet – Säkerhet inom sjötrafiken – Allmänt intresse

Årsboksnummer: HFD:2020:12
Givet: 7.2.2020
Liggarnummer: 506
Diarienummer: 5259/1/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2020:12

NTM-centralen hade på A Ab:s framställning med stöd av 15 § i sjötrafiklagen inom ett visst vattenområde för viss tid förbjudit all annan farkosttrafik än sådan som gjordes med autonoma farkoster i testnings- och pilotsyfte. Förbudet gällde inte trafik som var nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller andra motsvarande orsaker. Det samma gällde försvarsmaktens verksamhet. Villkor gällande de tidpunkter förbudet var i kraft och informationen om dessa tidpunkter ingick i beslutet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det ur 1 och 15 § i sjötrafiklagen och dess förarbeten gick att sluta sig till att syftet med ett sjötrafikförbud inom ett visst område inte var tänkt att tjäna som reservering av ett visst område för en parts enskilda bruk. I detta fall var syftet med den autonoma sjötrafikens testnings- och pilotverksamhet som A Ab:s framställning gällde att öka säkerheten inom sjötrafiken. Den i framställningen avsedda verksamheten kunde anses uppfylla kravet på allmänt intresse enligt 15 § i sjötrafiklagen.

Med tanke på säkerheten inom sjötrafiken var en begränsning av farkosttrafiken genom att förbjuda den i beslutet avsedda trafiken för den tid testnings- och pilotverksamheten pågick med stöd av 15 § 1 mom. i sjötrafiklagen nödvändig för att trygga den verksamhet A Ab:s framställning avsåg. Förbudet i NTM-centralens beslut var begränsat till ett visst område, tidsbundet och i kraft endast en del av året. Med beaktande också av den avsedda verksamhetens art var det med tanke på den allmänna säkerheten befogat att begränsa bland annat yrkesfiske och annan i första meningen i 15 § 3 mom. i sjötrafiklagen avsedd sjötrafik för den tid test- och pilotverksamheten pågick.

Frågan gällde även rätten att söka ändring i ett sjötrafikärende och kravet på ett tydligt beslut i enlighet med förvaltningslagen.

Sjötrafiklagen 1 och 15 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Pekka Aalto och Monica Gullans. Föredragande Irene Mäenpää.

 
Publicerad 7.2.2020