HFD:2020:15

Inkomstbeskattning – Skattepliktig inkomst – Fastighetssammanslutning – Bostad i aktieägares besittning – Tomt – Bolagsvederlag som understiger gängse hyra

Årsboksnummer: HFD:2020:15
Givet: 14.2.2020
Liggarnummer: 635
Diarienummer: 594/2/19
ECLI: ECLI:FI:HFD:2020:15

Tomtbolaget A Ab:s förmögenhet bestod av den tomt bolaget ägde. A Ab hade enligt bolagsordningen en aktie med besittningsrätt och tomtaktier. Tomtaktierna berättigade enligt bolagsordningen till besittning av den tomt bolaget ägde. Till tomtaktierna hörde enligt bolagsordningen en skyldighet att erlägga bolagsvederlag som bestod av underhållsvederlag och finansieringsvederlag. Endast aktien som berättigade till besittningsrätt innebar rösträtt i bolaget men aktien berättigade varken till andel i tomtbolagets förmögenhet eller till besittning av tomten. Ingen skyldighet att erlägga bolagsvederlag hörde till aktien med besittningsrätt.

Aktieägaren i A Ab hyrde i enlighet med bestämmelserna för de aktier som var i dess ägo, och bestämmelserna i bolagsordningen, tomten till byggbolaget C Ab. C Ab grundade ett bostadsaktiebolag för den byggnad som skulle uppföras på tomten och byggde bostadshuset. Efter att bostadshuset blivit färdigt överfördes hyresansvaret från C Ab till bostadsaktiebolaget.

Bostadsaktiebolaget hade rätt att lösa in de tomtaktier som berättigade till besittning av den tomt där det var beläget inom hyresperioden och skyldig ett inlösa alla tomtaktier då jordlegoavtalet gick ut. Efter att ha löst in alla tomtbolagets tomtaktier hade bostadsaktiebolaget rätt att lösa in aktien med besittningsrätt. Efter detta skulle tomtbolaget fusioneras med bostadsaktiebolaget.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bestämmelsen i 53 § 2 punkten i inkomstskattelagen om vad som inte utgör skattepliktig inkomst omfattade även den förmån som en aktieägare har av ett i bolagsordningen definierat utrymme eller del av utrymme, och inte endast en lägenhet, till vilken aktieägaren har besittningsrätt med stöd av bolagsordningen. Den förmån som A Ab i sin egenskap av aktieägare fick i form av ett bolagsvederlag som var lägre än tomtens gängse hyra var skattefri inkomst för A Ab med stöd av 53 § 2 punkten i inkomstskattelagen. Skatteförvaltningens förhandsavgörande för skatteåren 2018–2019.

Omröstning 4–1

Inkomstskattelagen 53 § 2 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Tero Leskinen. Föredragande Jarkko Kyllönen.

 
Publicerad 14.2.2020