HFD:2020:31

Finlands viltcentral hade med stöd av jaktlagen beviljat dispens för att döda två järvar inom två Natura 2000-områden i Enontekis kommun. Järven är en art som utgör grund för skyddet av dessa Natura-områden. Finlands viltcentral hade ansett att en Naturabedömning inte behövdes eftersom fångsthändelsen kunde orsaka endast kortvariga och lokala störningar inom Naturaområdena. I ärendet skulle på en naturskyddsförenings besvär avgöras om beviljandet av dispens förutsatte en Natura-bedömning enligt naturvårdslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att Finlands viltcentral inte på ett behörigt sätt hade bedömt den med dispens tillåtna jaktens inverkan på Naturaområdenas järvstam. Särskilt med beaktande av att järven är en art som utgör grund för skyddet av Naturaområdena och är en i bilaga 2 i habitatdirektivet avsedd prioriterad art samt det ringa antalet järvindivider, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det inte utgående från den information som fanns att tillgå gick att utesluta att det genom Finlands viltcentrals beslut tillåtna dödandet av två järvar hade en betydande inverkan på de naturvärden som utgör grund för skyddet av Naturaområdena. Beviljandet av dispens utan en Naturabedömning stred mot 65 § i naturvårdslagen.

Jaktlagen 41 § och 41 a §

Naturvårdslagen 64 a § och 65 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2016–2017 (88/2017) 1 §

Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) art. 6.3

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Taina Pyysaari. Föredragande Tuire Taina.