HFD:2020:34

A Ab hade fungerat som marknadsförings- och försäljningsbolag i Finland åt en internationell koncern. Bolagets verksamhet hade med undantag för år 2008 varit förlustbringande åren 2003 – 2011, medan koncernens verksamhet varit vinstbringande. A Ab hade köpt produkterna av kontraktstillverkare inom koncernen. I koncernens internprissättningsdokumentation hade produktköpen kallats för modifierad kostnadsplusmetod/ nettomarginalmetod (TNMM). Kontraktstillverkarna som ingick i koncernen hade valts till testparter. För dessa hade genom en sökning i Amadeus-databasen identifierats fyra jämförbara självständiga företag. Enligt dokumentationen var målet för kontraktstillverkarnas täckning två procent.

Företagsskattebyrån hade då den verkställde A Ab:s beskattning för år 2010 med hänvisning till OECD:s riktlinjer för internprissättning (punkterna 1.70-1.72) ansett att i en näringsverksamhet mellan två självständiga parter skulle försäljningsbolaget ha gått med på att fortsätta en verksamhet som var beständigt förlustbringande och som gagnade koncernen endast under förutsättning att den erhöll prissättningsstöd i samband med produktköp eller motsvarande kompensation som rättelseposter. Företagsskattebyrån hade vidare ansett att man genom en analys av produktionsbolagen inte med beaktande av A Ab:s långvariga förlustbringande verksamhet kunde bedöma A Ab:s situation på ett tillförlitligt sätt. Därför hade företagsskattebyrån använt A Ab som part att testas då den hade definierat [nivån på] bolagets marknadsmässiga vinst. På basis av sin utredning hade företagsskattebyrån gjort ett tillägg i företagets beskattningsbara inkomst för skatteåret 2010 och rättat företagets beskattningar för åren 2007-2009 till den skattskyldiges nackdel. Företagsskattebyrån konstaterade i sina beskattningsbeslut att dess beskattningsåtgärder inte riktade sig direkt mot A Ab:s olönsamhet i sig utan det var fråga om en prestation som inte erhållits av A Ab.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ett koncernbolags olönsamhet inte i sig visade att bolaget hade underlåtit att indriva en serviceavgift eller motsvarande prestation av ett sådant annat koncernbolag vars verksamhet gagnades av det olönsamma koncernbolaget. Det var fråga om en omständighet utgående från vilken man när beskattningen verkställdes, skulle bedöma om det var skäl att närmare utreda marknadsmässigheten i det förlustbringande koncernbolagets internprissättning.

När marknadsmässigheten i ett förlustbringande bolags internprissättning utreds med hjälp av kostnadsplus- eller nettomarginalmetoden borde, enligt OECD:s riktlinjer för internprissättning, för det förlustbringande koncernbolaget och det koncernbolag som idkat näringsverksamhet med det, ett sådant företag väljas att testas för vars del det går att hitta tillförlitliga uppgifter om de mest jämförbara transaktionerna. Med beaktande av å ena sidan A Ab:s och å andra sidan de till A-koncernen hörande kontraktstillverkarnas funktioner, de risker de bar samt deras tillgångar, borde A Ab inte ha valts till företag att testas i stället för kontraktstillverkarna. Till företag att testas borde de kontraktstillverkare som ingick i koncernen ha valts precis som man gjort i A-koncernens internprissättningsdokumentation.

I ärendet hade inte påståtts att A Ab:s internprissättning inte skulle ha gjorts i enlighet med koncernens internprissättningsdokumentation, eller att de i koncernens interprissättningsdokumentation avsedda självständiga bolagen inte skulle ha varit jämförbara. På dessa grunder och för att A Ab hade framfört företagsekonomiska skäl till sin olönsamhet, upphävde högsta förvaltningsdomstolen de till den skattskyldiges nackdel gjorda rättelserna för skatteåren 2007-2009 och avlyfte det belopp som påförts bolaget i samband med verkställandet av beskattningen för skatteåret 2010. Skatteåren 2007 - 2010. Omröstning 4 -1.

Lagen om beskattningsförfarande 31 §, 56 § 1 mom. (520/2010) och 57 § 1 mom. (1078/2005)

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi och justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Anne Nenonen. Föredragande Anu Punavaara.