HFD:2020:56

Hälsoskydd – Tillsyn – Sanitär olägenhet – Tobaksrök – Bedömning med hjälp av luktsinnet – Upprepad olägenhet – Föreläggande – Sedvanligt bruk av bostad – Byggnadsägarens ansvar

Årsboksnummer: HFD:2020:56
Givet: 22.5.2020
Liggarnummer: 2215
Diarienummer: 4775/1/19
ECLI: ECLI:FI:HFD:2020:56

Kommunens hälsoskyddsmyndighet hade under en inspektion med hjälp av luktsinnet kunnat konstatera att tobaksrök spred sig in i lägenheten via tilluftsventilen då någon under särskilda vindförhållande rökte på grannlägenhetens terrass. Lägenhetens invånare hade uppvisat en luktdagbok över hur olägenheten på grund av tobaksrök upprepades. Enligt dagboken hade luktolägenhet förekommit under flera veckors tid cirka 1–3 gånger i veckan. Tobaksröken härrörde från en plats som regelbundet användes för att röka på. Tobaksröken orsakade därmed i hälsoskyddslagen avsedd sanitär olägenhet för lägenhetens invånare.

Det hade i ärendet inte blivit utrett att tobaksrökens spridning till lägenheten skulle ha berott på ett fel eller en brist i byggnadens ventilationssystem. Däremot ansågs det utrett att tobaksröken utan hinder spreds till lägenhetens tilluftsventil längs husets takkant. Eftersom rökning måste anses som sedvanligt bruk av bostaden skulle den sanitära olägenheten anses vara orsakad av konstruktionerna eller isoleringen i byggnaden eller av grundläggande system som byggnadens ägare är ansvarig för. Därmed hade den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kunnat förelägga husbolaget i egenskap av byggnadens ägare att hindra tobaksröken från att via ventilationen sprida sig till lägenheten.

Hälsoskyddslagen 1 § 2 mom., 26 § 1 mom., 27 § 1, 2 och 4 mom. samt 51 § 1 mom.

Förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) 18 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Kari Tornikoski, Jaakko Autio, Pekka Aalto och Juha Lavapuro. Föredragande Päivi Korkeakoski.

 
Publicerad 22.5.2020