HFD:2020:57

Livsmedelstillsyn – Slakteri – Avgift för köttbesiktning – Offentligrättslig prestation – – Lagen om grunderna för avgifter till staten – Självkostnadsvärde – Besiktningspersonalens lönekostnader under uppsägningstiden – Kontrollförodningen – Livsmedelssäkerhetsverket Evira (numera Livsmedelsverket)

Årsboksnummer: HFD:2020:57
Givet: 22.5.2020
Liggarnummer: 2225
Diarienummer: 5273/1/19
ECLI: ECLI:FI:HFD:2020:57

Den av Evira avlönade köttbesiktningspersonalen hade utfört lagstadgad köttbesiktning i företages produktionsanläggning fram till dess företaget lade ner anläggningens verksamhet. Evira hade fakturerat bolaget på köttbesiktningspersonalens lönekostnader under uppsägningstiden som besiktningsavgifter ännu för en tid efter att verksamheten upphört.

Förvaltningsdomstolen hade upphävt Eviras beslut varigenom bolagets omprövningsbegäran gällande besiktningsavgifterna hade avslagits. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte på slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att endast tidpunkten för när verksamheten upphörde inte var avgörande när självkostnadsvärdet för köttbesiktningsavgiften uträknades.

Köttbesiktning är en lagstadgad kontrolluppgift som baserar sig på indispositiv EU-lagstiftning. Evira ansvarar för verkställigheten av köttbesiktningen. Över köttbesiktningen uppbärs av den som kontrollen gäller en avgift som grundar sig på prestationens självkostnadsvärde. Eftersom köttbesiktningspersonalen var avlönad i fasta tjänste- och arbetsförhållanden för tillsyn över ifrågavarande produktionsanläggning, kunde personalens löner anses ha uppkommit enbart av ifrågavarande produktionsanläggnings verksamhet. Därför kunde lönekostnaderna i utgångsläge faktureras av bolaget som avgifter för köttbesiktning.

Enligt art. 27 i EU:s kontrollförordning får medlemsstaterna ta ut avgifter eller pålagor för att täcka kostnaderna för offentlig kontroll. Avgifterna får inte vara högre än de ansvariga behöriga myndigheternas kostnader i förhållande till de kriterier som anges i bilaga VI. Enligt unionens domstol anges i bilagan uttömmande de kriterier som kan tas i beaktande då man räknar ut beloppet på de avgifter som gäller offentlig kontroll i slakterier. De avgifter som tas ut för offentlig kontroll kan därför riktas endast till de faktiska utgifter som medlemsstaterna orsakas av att genomföra tillsyn i företag inom livsmedelsbranschen.

Med ytterligare beaktande av principerna i lagen om grunderna för avgifter till staten om hur självkostnadsvärdet uträknas och de allmänna rättsprinciperna inom förvaltningen, skulle frågan om kontrollavgiften gick att vältra över på kontrollobjektet avgöras från fall till fall. En offentligrättslig prestation ska vara förutsägbar och jämlik för alla kontrollobjekt i samma situation. Bolaget har inte bestämmanderätt över hur myndigheten organiserar sin lagstadgade tillsynsuppgift. Eftersom bolaget inte hade beslutanderätt över personalens uppsägning eller de lönekostnader som på grund av uppsägningen uppstod efter att produktionsanläggningens verksamhet hade upphört, skulle nämnda lönekostnader under uppsägningstiden anses utgöra personalkostnader som uppstod på grund av skötseln av Eviras egna lagstadgade uppgifter. De bestämmelser inom unionsrätten, som huvudsakligen har som syfte att ålägga verksamhetsidkaren ansvaret för kostnaderna för de offentligrättsliga avgifter som gäller verksamhetens kontroll och som närmast begränsar de uttagna avgifterna, gav inte anledning att bedöma ärendet på annat sätt.

Livsmedelslagen 30 § (128/2017) 1 mom. 2 punkten, 43 § 1 mom. (365/2013), 2 mom. (352/2011) och 3 mom. (503/2014), 70 § 1 mom. (352/2011)

Lagen om grunderna för avgifter till staten 3 § 1 mom. 2 punkten, 6 § 1 och 5 mom.

Förordningen om grunderna för avgifter till staten 1 § 1 mom.

Förordningen om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1425/2016) 2 § 2 mom. 1 punkten

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd art. 27.1, bilaga VI

Statskontorets föreskrift om upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (VK/1078/00.01/2014)

Förvaltningslagen 6 §

Unionens domstols dom 19.12.2019, Exportslachterij J. Gosschalk m.fl., C 477/18 och C 478/18, EU:C:2019:1126 samt dom 17.3.2016, Kødbranchens Fællesråd, C 112/15, EU:C:2016:185

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Kari Tornikoski, Jaakko Autio, Pekka Aalto och Juha Lavapuro. Föredragande Päivi Korkeakoski.

 
Publicerad 22.5.2020