Muu päätös 1217/2015

Kolin keskusta-alueen osayleiskaava

Antopäivä: 12.5.2015
Taltionumero: 1217
Diaarinumero: 3838/1/13
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T1217

Asia Yleiskaavan hyväksymistä koskeva valitus

Valittaja Museovirasto

Päätös, jota valitus koskee

Kuopion hallinto-oikeus 8.11.2013 nro 13/0436/3

Asian aikaisempi käsittely

Lieksan kaupunginvaltuusto on 10.9.2012 (§ 70) hyväksynyt Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Kuopion hallinto-oikeus on, siltä osin kuin nyt on kysymys, toimitettuaan katselmuksen koskien Purnulammen alueelle osoitettuja matkailupalvelujen alueita ja leirintäaluetta, valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Museoviraston valituksen Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksestä:

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään tältä osin seuraavasti:

(---)

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

7) ympäristöhaittojen vähentäminen;

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

(---) Museoviraston valitukset

Kaava-alue ja selvitykset

Kaava-alue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, osittain Kolin kansallispuistoa ja Natura 2000 -aluetta.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa Purnulammen ympäristö sisältyy kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen (ma), jonka kaavamääräyksen mukaan merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet. Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Aluetta koskevan suunnittelusuosituksen mukaan alueen rakentaminen tulee sopeuttaa kulttuuriperintöön ja erityispiirteisiin.

Maakuntakaavassa ma-merkinnällä osoitettu Kolin alue kuuluu valtioneuvoston periaatepäätöksessä mainittuihin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Kolin maisema-alueen koko on 15 000 hehtaaria. Keskeisiä maisemaelementtejä ovat vaarajaksot, Pielisen järvimaisema sekä Pielisen järvimaisemaa halkova harjusaarten jono.

Maakuntakaavassa on Kolin alueelle merkitty myös kohdemerkintä kyläalue (at-1), jolla osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka palvelujen, asutuksen, kulttuuriympäristön tai elinkeinotoimintojen kannalta ovat tärkeitä kehittämisen kohteita. Lisämerkinnällä -1 osoitetaan rantakyliä, joita pidetään suositeltavina pysyvän ja loma-asutuksen alueina.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on 3.6.2013 hyväksynyt maakuntakaavan 3. vaiheen. Maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistettavana. Maakuntakaavan 3. vaiheessa Purnulammen alueelle on osoitettu matkailupalvelujen kohde Koli-Cultura (rm-2).

Osalla alueesta on voimassa Loma-Kolin osayleiskaava, joka on vahvistettu 22.12.1992.

Valituksenalaiselle Purnulammen alueelle on laadittu Koli Cultura luontomatkailu ja kulttuurikeskusalueen Master Plan vuonna 2008 ja sen jälkeen alueen suunnittelusta on järjestetty arkkitehtuurikilpailu syksyllä 2009. Kolin Master Plan liitekartassa Purnulammen pohjoisosaan on merkitty caravan-alue ja lammen itäreunalle lomarakennusalue.

Valituksenalaisen osayleiskaavan kaavaselostuksen mukaan Purnulammen alue sijoittuu Kolin kansallispuiston välittömään läheisyyteen ja Ylä-Kolin ja Kolin kylän väliin. Alueelle on osoitettu alueesta laaditun matkailutoimintojen Master Planin ja sen pohjalta järjestetyn arkkitehtikilpailun perusteella merkittävä, noin 1 000 majoituspaikan matkailupalveluiden alue. Alueelle tulee sijoittumaan Kolin luontomatkailu- ja kulttuurikeskus, hotelli sekä muuta majoitusrakentamista.

Valituksenalaisessa kaavassa on Purnulammen ympäristöön osoitettu matkailupalveluiden alueita (RM-3) ja leirintäalue (RL) sekä loma-asuntoalue (RA-2/2). Matkailupalveluiden alueita (RM-3) koskevan kaavamääräyksen mukaan alueen suunnittelussa tulee huomioida erityisesti Kolin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Rakennusoikeus tulee jakaa alueen rakennuksiin tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Rakennukset, rakenteet, kasvillisuus ja alueen tiestö tulee sovittaa huolellisesti maastoon ja vaaramaisemaan siten, etteivät ne aiheuta maisemallista häiriötä kauko- ja lähimaisemassa. Edelleen kaavamääräyksessä on todettu, että luonnollisen vesitasapainon säilyminen tulee varmistaa. Purnulammen itäranta on matkailupalvelujen alueen ja leirintäalueen osalta merkitty asemakaavoitettavaksi alueeksi (ak), jonka kaavamääräyksen mukaan alueen kokonaisrakennusoikeus on 36 500 kerrosneliömetriä, josta maanpäällisiä tiloja saa olla korkeintaan 75 prosenttia. Valituksenalaisen kaavan yleismääräyksissä on todettu, että alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä ja että rakentamista tulee ohjata paikallinen rakennusperinne huomioiden.

Muun muassa valituksenalaista osayleiskaavaa varten on laadittu luonto- ja maisemaselvitys 4.10.2010 ja maisemaselvitys 30.6.2011. Selvitysten perusteella puusto peittää Akka-Kolin alarinteen Jerontielle saakka. Purnulammen rannat ja niiden pohjoispuolinen alue näkyvät Akka-Kolilta koululle saakka. Maisemaselvitystä varten on laadittu näkyvyystarkastelut Ukko-Kolilta ja Akka-Kolilta. Maisemaselvityksen johtopäätöksinä on todettu, että Purnulammen rannoilla uusi rakentaminen näkyy selvästi Akka-Kolilta sekä Jerontieltä. Erityisesti hotellin ja korkeimpien rakennusten lasiseinien on todettu voivan näkyvän selvästi. Ruohokattojen ja maanväristen puisten julkisivujen on todettu sulauttavan rakennuksia maisemaan.

Edellä mainittujen maisemaan liittyvien selvitysten lisäksi on laadittu kaavaselostukseen sisällytetyt 27.2.2012 päivätty Kolin maisemaselvitys - maiseman arvot ja ominaispiirteet alueen kehittämisen perustana ja 7.3.2012 päivätty maisemavaikutusten arviointi. Maisemavaikutusten arvioinnin mukaan matkailupalvelurakentamiselle osoitetut alueet sijoittuvat Jerontien ja Ylä-Kolintien risteyksen kohdalle pääsääntöisesti puustoiselle alueelle, lammen suuntaan laskevaan rinteeseen. Avoimet maisematilat on jätetty muuten rakentamiselta vapaaksi, mutta lammen koillispuolella oleva avoin maisematila on osoitettu rakentamiselle sekä kaakkoisrannalle on osoitettu loma-asuntorakentamista kahden rakennuspaikan verran. Leirintäalue sijoittuu Purnulammen pohjoispuolella olevalle niitylle ja sen rajaus asettuu rannan osalta paikallisesti arvokkaaseen rantaluhtaan. Läheiset vapaa-alueet on varattu lähivirkistysalueeksi, kuten myös itärannan rantaluhta. Rakentamisen vaikutukset ovat merkittäviä erityisesti Ylä-Kolintien ja Jerontien lähimaisemassa risteysalueen kohdalla sekä etelästä että pohjoisesta saavuttaessa. Näiltä alueilta havainnoitaessa Purnulammen seutu muuttuu luonteeltaan selkeästi nykyistä rakennetummaksi. Tieltä avautuva näkymä lammelle muuttuu rakentamisen jaksottamiseksi, kun avoimen maisematilan reunan tulee lammen itäpuolella muodostamaan rakentaminen nykyisen puustoisen alueen sijaan. Rakentamisen mittakaava tulee olemaan ympäristön muusta rakentamisesta poikkeavaa. Purnulammen rannalle sijoittuva rakentaminen eli pohjoispään leirintäalue, matkailupalvelujen alue ja kaksi rakennuspaikkaa kaakkoisrannalla sekä osa tien reuna-alueen rakentamisesta tulevat näkymään Akka-Kolilta länteen avautuvassa maisemassa. Lähimpänä tietä oleva rakentaminen jää Akka-Kolin huipulta katsottuna pääsääntöisesti metsäisen rinteen katveeseen.

Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävänä 13.12.2010–12.1.2011.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on 24.1.2011 osayleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa todennut valituksenalaisen osayleiskaavan ratkaisujen kokonaisuutena olevan yhdensuuntaisia maakuntakaavan sisällön kanssa.

Selvitysten ja vuorovaikutuksen oikeudellinen arviointi

(---) Museoviraston valitusten mukaan yleiskaava ei ole perustunut riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin, koska maisemaselvitykset on laadittu vasta kaavaehdotuksen laatimisen jälkeen. Samasta syystä myöskään vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa ei ole valittajien mukaan toteutunut.

Valituksenalaista osayleiskaavaa varten on laadittu luonto- ja maisemaselvitys, joka on päivätty 4.10.2010. Kyseinen selvitys on siten laadittu ennen kuin kaavaehdotus on asetettu nähtäville. Selvityksestä käy ilmi kaava-alueen maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet. Lisäksi luonto- ja maisemaselvityksen liitteenä on ollut näkyvyystarkastelut Ukko-Kolilta ja Akka-Kolilta. Näkyvyystarkastelukarttoihin on merkitty alueet, joissa rakentaminen voi häiritä maisemakuvaa ellei sitä oteta huomioon esimerkiksi puustoa säästämällä ja rakennustavalla.

Ely-keskus ja Museovirasto ovat kaavaehdotuksesta antamissaan lausunnoissa esittäneet, että kaavaa varten laadittu maisemaselvitys ei ole riittävä. Valituksenalaista kaavaa varten onkin edellä mainittujen lausuntojen jälkeen laadittu kaksi maisemaselvitystä 30.6.2011 ja 27.2.2012 sekä maisemavaikutusten arviointi 7.3.2012. Kaavaa varten on pidetty ehdotusvaiheen työneuvottelu 14.11.2011, jossa läsnä ovat olleet Ely-keskuksen, Museoviraston ja Lieksan kaupungin edustajat sekä kaavoittaja.

Ely-keskus ja Museovirasto ovat lausuneet käsityksensä maisemaselvityksen riittävyydestä kaavaehdotuksesta antamissaan lausunnoissa. Lisäksi edellä mainituilla tahoilla on ollut mahdollisuus kommentoida uusia selvityksiä 14.11.2011 pidetyssä työneuvottelussa. Vuorovaikutus on tältä osin toteutunut ja lausunnot ovat vaikuttaneet siihen, että kaavaa varten on laadittu uudet maisemaselvitykset.

Kaavaa varten laadittujen maisemaselvitysten perusteella on maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetyllä tavalla arvioitavissa, täyttääkö osayleiskaava maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentissa asetetut sisältövaatimukset kuten jäljempänä päätöksestä käy ilmi. Sillä, että osa maisemaselvityksistä on laadittu vasta kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen, ei ole käsillä olevassa tapauksessa sellaista merkitystä, että kaavaratkaisu olisi katsottava lainvastaiseksi tai sen olisi katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä.

Maakuntakaavan ohjausvaikutus ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja yleiskaavan maisemaa koskevat sisältövaatimukset

Valittajien mukaan maakuntakaava ei ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla ohjeena yleiskaavaa laadittaessa ja että valituksenalaisen kaava ei edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista eikä täytä yleiskaavalle asetettuja sisältövaatimuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Yksittäisen yleiskaavan sisällön lainmukaisuutta arvioitaessa ratkaisun on kuitenkin perustuttava viime kädessä maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä säädettyihin yleiskaavan sisältövaatimuksiin. Viimeksi mainitun pykälän 2 momentin 8 kohdan mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n 4 momentin mukaan maakuntakaavassa aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueidenkäyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan sisältyy niin sanottuja valkoisia alueita, joille ei ole osoitettu mitään erityistä maankäyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että alueelle ei kohdistu kyseisessä maakuntakaavassa tutkittuja ja käsiteltyjä valtakunnallisia, maakunnallisia tai seudullisia intressejä. Niitä valkoisia alueita, jotka jäävät kehittämisperiaate- tai osa-aluemerkintöjen sisään, koskevat niiden maakuntakaavamääräykset ja/tai -suositukset.

Maakuntakaavassa Purnulammen kaava-alueelle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Purnulammen alue on maakuntakaavassa merkitty ainoastaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Maakuntakaavassa Kolin alueelle merkitty kyläalue (at-1) on kohdemerkintä eikä aluevarausmerkintä. Kyseinen merkintä ei ulotu ky-symyksessä olevalle Purnulammen alueelle.

Voimassa olevan maakuntakaavan maisema-aluetta koskevan kaavamääräyksen mukaan alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Suunnittelumääräys ei siten kiellä osoittamasta alueelle rakentamista. Asiassa on näin ollen arvioitava, onko Purnulammen alueen suunnittelussa ja käytössä otettu huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattu ja edistetty niiden säilymistä.

Valituksenalaista osayleiskaavaa varten on laadittu useampia maisemaselvityksiä, joissa on arvioitu rakentamisen näkymistä maisemaan ja joissa on havainnekuvia Purnulammen alueen rakentamisesta. Hallinto-oikeus on myös katselmuksellaan tehnyt havaintoja Purnulammen alueesta tutustumalla suunniteltuun matkailupalvelualueeseen ja tekemällä havaintoja myös Kolin alueen keskeisiltä näköalapaikoilta Ukko-Kolilta ja Akka-Kolilta sekä Akka-Kolille johtavan polun varrelta. Selvitysten ja katselmusten perusteella Purnulammen rakentaminen muuttaa maisemaa Ylä-Kolintien ja Jerontien lähimaisemassa. Purnulammen alueen nykyisin peltoa ja puustoa sisältävä alue muuttuu rakennetuksi. Lisäksi Purnulammen rakentamisen alue tulee näkymään Akka-Kolilta länteen avautuvassa maisemassa. Osa rakentamisesta jää Akka-Kolilta katsottunakin metsäisen rinteen katveeseen. Sen sijaan Pielisen vesimaisemaan avautuvaan näkymään suunnittelualueella ei ole vaikutusta.

Yleiskaavan matkailupalvelujen aluetta koskevassa kaavamääräyksessä on määrätty, että alueen suunnittelussa tulee huomioida erityisesti Kolin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Lisäksi kaavamääräyksessä on annettu määräyksiä rakennusten sopeuttamisesta maastoon ja vaaramaisemaan. Myös kaavan yleismääräyksissä on todettu, että alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Lisäksi osayleiskaavaan on sisällytetty, tulevaa asemakaavoitusta sitovasti ohjaava määräys matkailupalvelujen alueella olevien maanpäällisten tilojen kerrosneliömetrimäärästä. Hallinto-oikeus on tosiasiana ottanut huomioon myös sen, että maakuntakaavan 3. vaiheessa Purnulammen alueelle on osoitettu matkailupalvelujen kohdemerkintä, vaikkakin osayleiskaavaratkaisun lainmukaisuus suhteessa maakuntakaavaan onkin arvioitu voimassa olevan maakuntakaavan pohjalta.

Edellä selostetulla tavalla suunnitellun matkailupalvelujen alueen maisemavaikutukset ovat merkittäviä lähialueelta tarkasteltuna. Sen sijaan suunnitellun matkailupalvelujen alueen maisemavaikutusten vaaramaisemaan voidaan arvioida jäävän melko vähäisiksi tärkeiltä näköalapaikoilta tarkasteltuna. Järvimaisemaan suunnitellulla matkailupalvelujen alueella ei ole vaikutusta. Maisema-alue on pinta-alaltaan varsin laaja ja sen keskeisiä ominaisuuksia ovat laajat näkymät, muun muassa vaarajaksot ja järvimaisema. Tähän suhteutettuna suunnitellun matkailupalvelujen alueen kokoa ja vaikuttavuutta ei voida pitää merkittävänä. Nämä seikat huomioon ottaen suunnitellun matkailupalvelujen alueen maisemallista vaikutusta maisema-alueen kokonaisuuteen ei ole pidettävä olennaisena. Edellä lausuttuun nähden voidaan todeta, että Purnulammen matkailupalvelujen alueen suunnittelussa on otettu huomioon maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattu ja edistetty sen säilymistä. Maakuntakaava on ollut riittävästi ohjeena yleiskaavaa laadittaessa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 momentissa säädetään. Osayleiskaava on myös edellä mainituilla perusteilla maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentin sisältövaatimusten mukainen maiseman vaalimisen osalta.

(---)

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Maankäyttö- ja rakennuslaki 30 §

Kuntalaki 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jaana Malinen, Terhi Helttunen ja Riikka Tiainen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Museovirasto on valituksessaan vaatinut, että Kuopion hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi.

Vaatimuksensa tueksi Museovirasto on uudistanut asiassa hallinto-oikeudessa lausumansa ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Osayleiskaavassa osoitetaan Purnulammen ympäristöön matkailupalvelujen alueita, joille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 36 500 kerrosalaneliömetriä. Rakennusoikeudesta 9 000 kerrosalaneliömetriä on varattu maanalaiselle pysäköinnille.

Alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Kolin maisema-alueella. Valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita koskevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet. Osayleiskaavassa osoitettu matkailupalvelujen alue ei toteuta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita eikä varmista, että valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen arvot säilyvät. Purnulammelle osoitettu rakentaminen on niin laajaa, että se turmelee Kolin maisema-alueen erityisarvoja.

Maakuntakaavassa Purnulammen aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Osayleiskaavassa osoitettu rakennusoikeus rikkoo kulttuuriympäristön kokonaisuuden tuomalla huomattavaa rakentamista ympäristöön, jossa ennestään on ainoastaan luonnonmaisemaa eli lampi, metsää ja metsikköjä, viljelymaisemaa eli peltoja ja niittyjä sekä yksittäisiä tilakeskuksia ja asuinrakennuksia. Osayleiskaavan suunnittelumääräyksellä maisema-arvojen huomioon ottamisesta ei ole yksityiskohtaisemman suunnittelun ohjaamisessa kaavan lainmukaisuuden kannalta merkitystä. Osayleiskaavan mahdollistama rakentamisen määrä on sellainen, ettei asemakaavan kautta ratkaistavilla kysymyksillä, kuten rakennusten sijoittelulla, voida enää olennaisesti vaikuttaa maisema-arvojen säilyttämiseen.

Osayleiskaavassa osoitettu rakentaminen on mittasuhteiltaan niin suurta, että vaikutus on olennainen. Myös kaavaa varten tehdyissä maisemaselvityksissä todetaan, että rakentamisen mittakaava tulee oleman ympäristön muusta rakentamisesta poikkeavaa ja että Purnulammen seutu muuttuu nykyistä rakennetummaksi. Suunniteltu rakentaminen tulee näkymään myös Akka-Kolilta avautuvassa maisemassa.

Osayleiskaava on voimassa olevan maakuntakaavan vastainen. Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu matkailurakentamista eikä muutakaan seudullisesti merkittävää maankäyttöä. Osayleiskaavassa osoitettu maankäyttö on mittakaavaltaan ja merkitykseltään sellaista, että se tulisi tutkia maakuntakaavassa.

Hallinto-oikeus on ottanut tosiasiana huomioon, että Purnulammen alueelle on osoitettu matkailupalvelujen kohdemerkintä maakuntakaavan 3. vaiheessa. Vaihekaava on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana ja Museovirasto on lausunnossaan ministeriölle ehdottanut kyseisen kohdemerkinnän poistamista maakuntakaavasta.

Osayleiskaavan hyväksyminen osoittaisi, ettei voimassa olevalla maakuntakaavalla ole sille kuuluvaa ohjausvaikutusta. Kolin valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle on maakuntakaavassa osoitettu runsaasti matkailurakentamisalueita. Jo niiden toteutuminen on heikentänyt ja tulee heikentämään Kolin maisema-arvoja. Jos matkailupalvelualueita kaavoitetaan yksittäisten maanomistajien toiveiden mukaan maakuntakaavasta piittaamatta, on Kolin maisema-arvojen vaaliminen mahdotonta.

Lieksan kaupunginhallitus on valituksen johdosta antamassaan selityksessä esittänyt, että valitus hylätään.

Museovirasto on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla Kolin keskusta-alueen osayleiskaavaa hyväksyttäessä voimassa ollut Pohjois-Karjalan maakuntakaava on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla ohjeena osayleiskaavaa laadittaessa.

Ympäristöministeriö on 5.3.2014 vahvistanut ja määrännyt voimaan Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheen, jossa Purnulammen alueelle on osoitettu matkailupalvelujen kohde (rm-2). Kohdemerkinnän kuvauksen mukaan sillä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä matkailupalvelujen olemassa olevia tai suunniteltuja kohteita sekä kehittämishankkeita. Kohdemerkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota matkailullisesti vetovoimaisen keskuksen muodostamiseen sekä ottaa huomioon eri toimintojen ja rakentamisen sopeuttaminen ympäristöön. Lisämerkinnällä -2 osoitetun matkailupalvelujen kohteen yksityiskohtaisemman suunnittelun lähtökohtana tulee olla alueen maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen, erityisesti valtakunnallisesti arvokas Kolin maisema-alue.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä ja Janne Aer. Asian esittelijä Jukka Reinikainen.

 
Julkaistu 12.5.2015